Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ

СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ  ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

 1. Предмет

 

Министарство туризма и омладине (у даљем тексту: Министарство)расписује Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства,у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима,начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређењe руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије(„Службени гласник РС”, број 10/24), ( у даљем тексту: Уредба).

 1. Коришћење подстицајних средстава

Право на доделу средстава подстицајa може да оствари:

 • привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који објекти су у тој врсти,на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-Tуриста;

2) физичко лице, које обављаугоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства и који објекатје у тој врсти,на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентиран у систему е-Tуриста.

У врсти салаш и етно кућа угоститељску делатност може да обављапривредно друштво, друго правно лице или предузетник.

У врсти сеоско туристичко домаћинство угоститељску делатност може да обавља физичко лице или привредно друштво, друго правно лице или предузетник.

Физичко лице,које је носилац решења о категоризацијисеоског туристичког домаћинства,може бити власник, односно сувласник или члан породичног домаћинствакоји са власником, односно сувласником станује на истој адреси, а у складу са Законом о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19).

Физичко лице, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељикоји испуњавају услове прописане Уредбом, могу бити корисници средстава подстицаја(у даљем тексту: Корисник).

Корисник остварује право на доделу средстава подстицаја запројекат којим се у угоститељском објекту, са пратећим објектима или садржајима, унапређује угоститељска понуда (у даљем тексту: Пројекат) и то:

 • изградња нових у саставу постојећег угоститељског објекта, као и доградња постојећихугоститељских објеката, као и пратећих објеката;
 • реконструкција, санација, адаптација или други радови, као и инвестиционо текуће одржавање угоститељског објекта и пратећих објеката и садржаја;
 • партерно уређење дворишта и уређење и набавка дворишног мобилијара;
 • опремање угоститељског објекта и пратећих садржаја ради унапређења угоститељске понуде у делу испуњења вишег нивоа прописаних стандарда за категоризацију;
 • опремање угоститељског објекта са циљем проширења смештајних капацитета;
 • уређењепростора и набавка потребне опреме у оквиру сеоског туристичког домаћинства за пружање угоститељске услуге смештајана отвореном у привремено постављеној опреми за камповање.
 1. Услови за остваривање права

 

Привредно друштво, друго правно лице или предузетникостварује право на доделу средства подстицаја ако:

 • у одговарајућем регистру има регистровану угоститељску делатност;
 • je катастарскa парцелa и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта.Наведени уговор о закупу мора бити уписан у катастар непокретности, без уписане забележбе којом би закупцу било ограничено одређено право по основу Уредбе;
 • на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, нису уписани терети (упис или забележба закупа или других стварних и облигационих права);
 • је измирио обавезе по основу јавних прихода.

У случају да је Корисниксувласник или закупац објекта сеоског туристичког домаћинства, салаша или етно куће прилаже сагласност свих сувласника, односно закуподавца, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја по основу Уредбе.

Физичко лице,носилац решења о категоризацији,остварује право на доделу средстава подстицаја ако:

 • је катастарска парцела и објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву, односно сувласништву или је каочлан породичног домаћинства власника, односно сувласника, носилац решења о категоризацији;
 • на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи нисууписани терети (упис или забележба закупа или других стварних и облигационих права);
 • је измирио обавезе по основу јавних прихода.

У случају да је Корисник,носилац решења о категоризацији сувласник, односно члан породичног домаћинства, прилаже сагласност власника односно свих сувласника, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја, по основу Уредбе.

4.Начин остваривања права

Поступак за остваривање права на доделу средстава подстицаја покреће се подношењем Захтева (у даљем тексту: Захтев).

У прилогу Захтева,привредно друштво, друго правно лице или предузетник доставља следећу документацију:

 • потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а (може фотокопија);
 • ОП образац – копија оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18);
 • решење о упису привредног друштва, другог правног лица и предузетника у одговарајући Регистар (може фотокопија);
 • доказ да je катастарскa парцелa и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву,односно сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта.Наведени уговор о закупу мора бити уписан у катастар непокретности, без уписане забележбе којом би закупцу било ограничено одређено право по основу Уредбе;
 • у случају да је на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, Корисник сувласник или закупац прилаже сагласност свих сувласника, односно закуподавца, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја;
 • за грађевинске и друге радове, односно одржавањеугоститељског објеката Корисник обезбеђује грађевинску дозволу и/или друго решење, којим се одобрава извођење предметних радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње.За грађевинске и друге радове Корисник прилаже идејни пројекат, предмер и предрачун радова, потписане од стране овлашћеног лица, са приложеном спецификацијом радова (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача, не старије од 30 дана. У моменту подношења Захтева и потписивања уговора Корисник није у обавези да поседује грађевинску дозволу и/или друго решење којим се одобрава извођење грађевинских и других радова, односно одржавање угоститељског објекта, коју документацију Корисник доставља најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја;
 • понуде добављачаза уређење и опремање, не мање од две и не старије од 30 дана;
 • уговор односно потврда пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна (може фотокопија);
 • потврду МУП-а да предузетник илиодговорно лицеу правном лицуније правоснажно осуђиван за кривична дела;
 • потврду надлежног суда да се против предузетника или одговорног лица у правном лицу, не води кривични или истражни поступак;
 • потврду да је измирио обавезе по основу јавних прихода, не старију од 30 дана;
 • уредно попуњене потребне изјаве, преузете са сајта Министарства.

 

            У прилогу Захтева,физичко лицедоставља следећу документацију:

 • доказ да je катастарскa парцелa и угоститељски објекат на који се Пројекат односи у његовом власништву односносувласништву;
 • у случају да је на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи, Корисник, носилац решења о категоризацији, сувласник, односно члан породичног домаћинства, прилаже сагласност власника, односно свих сувласника, оверену код јавног бележника, којом се даје право Кориснику да може да аплицира за доделу средства подстицаја;
 • у случају да је Корисник,носилац решења о категоризацији члан породичног домаћинства власника, односно сувласника (брачни друг, родитељ, дете рођено у браку, ван брака или усвојено, брат или сестра, родитељ брачног друга и унуче), потребно је да достави доказ о испуњености тог услова и то:извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, а у осталим случајевима изјавуоверену код јавног бележника;
 • за грађевинске и друге радове, односно одржавање угоститељског објеката физичко лице обезбеђује грађевинску дозволу и/или друго решење, којим се одобрава извођење предметних радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње.За грађевинске и друге радове физичко лице прилаже идејни пројекат, предмер и предрачун радова, потписане од стране овлашћеног лица, са приложеном спецификацијом радова (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача, не старије од 30 дана. У моменту подношења Захтева и потписивања уговора Корисник није у обавези да поседује грађевинску дозволу и/или друго решење којим се одобрава извођење грађевинских и других радова, односно одржавање угоститељског објекта, коју документацију је потребно доставити најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја;
 • понуде добављача за уређење и опремање, не мање од две и не старије од 30 дана;
 • уговор,односно потврду пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна (може фотокопија);
 • потврду МУП-а да физичко лице није правоснажно осуђивано за кривична дела;
 • потврду надлежног суда да се против физичког лица не води кривични или истражни поступак;
 • потврду да је измирио обавезе по основу јавних прихода, не старију од 30 дана;
 • очитану личну карту за физичко лице носиоца решења о категоризацији.Уколико је носилац решења о категоризацији члан породичног домаћинства прилаже и очитану личну карту власника, односно сувласника, на основу чије сагласности је извршена категоризација, ово ради доказивања да са тим лицем, члан породичног домаћинства живи у истом домаћинству (на истој адреси);
 • уредно попуњене потребнеизјаве, преузете са сајта Министарства.

Потребна документа и Захтев прилажу се у оригиналу или овереној копији, изузев потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а, решење о упису привредног друштва, другог правног лица и предузетника у одговарајући Регистар, као и уговор, односно потврда пословне банке о отварању и вођењу текућег рачуна, која документа могу бити у фотокопији.

Образац Захтева и потребне изјаве могу се преузети са званичне интернет презентације МинистарстваМинистарство туризма и омладине (mto.gov.rs)

 1. Подношење захтева за доделусредстава подстицаја

КорисникпоосновуУредбеможедаоствариправонадоделу средстава подстицајасамо за један Пројекат,ако за исте радове, односно опрему из Пројекта није по другом основу користио средства подстицаја (субвенције, донације и др.), нити је у току други поступак доделе средстава.

Захтев и приложена документација остају у архиви Министарства и не враћају се подносиоцу.

Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

Неблаговремени и неуредни захтеви, као и захтеви који не садрже комплетну документацију (изузев грађевинске дозволе, односно другог решења којим се одобрава извођење предметних радова, које је могуће доставити у року од 6 месеци од дана закључења уговора), неће бити узети у разматрање.

6.Критеријуми за одобравање подстицајних средстава

 

            Додела средстава подстицаја вршиће се у складу са следећим критеријумима:

 • врста и обим пројектних активности се односи на врсту радова и опремање објеката и пратећих садржаја у циљу унапређења туристичког промета;
 • допринос одрживом развоју, очувању природних ресурса руралне средине, као и стварање нових могућности за радно ангажовање локалног становништва;
 • допринос унапређењу квалитета понуде руралног туризма;
 • испуњеност циљева и усклађеност Пројекта са Стратегијом развоја туризма и другим планским документима из области туризма.
КРИТЕРИЈУМИ  КОЈИ  СЕ  ЦЕНЕ  КОД  ОДОБРАВАЊА  СРЕДСТАВА
Редниброј Критеријум Опис Максималан број бодова
1. Врста и обим пројектних активности вреднује се врста и обим радова (изградња нових, адаптација или реконструкција постојећих објеката, као и пратећих садржаја у циљу унапређења туристичког промета) 35
2. Допринос одрживом развоју, очување природних ресурса и ангажовање локалног становништва вреднује се учешће и допринос Пројекта одрживом развоју угоститељства и туризма, очувању природних ресурса руралне средине, као и стварању нових могућности за радно ангажовање локалног становништва 25
3. Допринос унапређењу квалитета понуде руралног туризма вреднује се учешће и допринос Пројектау обогаћењу угоститељско-туристичке понуде, као и квалитету понуде у области руралног туризма 25
4. Испуњеност циљева у складу са планским документима вреднује се утицај Пројекта на oдрживи економски, еколошки и социјални развој туризма,jачање конкурентности туристичке привреде иповећање директног и укупног учешћа туристичко – угоститељске привреде у бруто домаћем производу 15
Максималан број бодова 100

Радна група за одлучивање о учешћу у финансирању пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства ( у даљем тексту: Радна група), разматра Захтеве, врши оцену поднетих Захтева у складу са утврђеним критеријумима, утврђује ранг листу према оствареним бодовима и даје предлог за доделу средстава подстицаја.

Приликом утврђивања ранг листе и предлога за доделу средстава подстицаја, у зависности од остварених бодова, Радна група може да одобри мањи износ средстава у односу на износ средстава који је опредељен у Захтеву.

 1. Додела и коришћење средстaва подстицаја

 

Подносилац Захтева може да оствари право на доделу средстава подстицаја у износу до 90% од укупне вредности Пројекта.

Корисник средстава подстицаја има обавезу да обезбеди суфинансирање одобреног Пројекта које не може бити мањеод 10% од укупне вредности Пројекта.

Максималнависинасредстава подстицаја по Пројекту је 2.900.000,00 динара.

Крајњи рок за реализацију Пројекта је 12 месеци, рачунајући од дана уплате средстава подстицаја.

Корисник је дужан да угоститељску делатност у угоститељском објекту обавља у периоду од најмање 3 године, рачунајући од дана реализације Пројекта.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава подстицаја уређују се уговором о додели средстава подстицаја који закључују Министарство и Корисник.

Приликом закључења уговора о додели средстава подстицаја Корисник доставља сопствену бланко меницу или сопствену меницу са авалом пословне банке.

Корисник је дужан да правда утрошена средства подстицаја, као и средства сопственог учешћа, достављањем Министарству фактура, фискалних рачуна, извода из банке, уговора и сл.

Оправдани трошкови утрошених средстава подстицаја су трошкови настали на реализацији Пројекта, почев од дана закључења уговора о додели средстава подстицаја, до дана истека рока за реализацију Пројекта.

Лица запослена у Министарству имају право да на лицу места врше непосредан увид у реализацију Пројекта, а Корисник је у обавези да им омогући непосредну контролу.

Корисник је дужан да добијена средства користинаменски искључиво за реализацију Пројекта у целости, да реализује Пројекат у року од 12 месециод дана уплате средстава подстицаја и да оправда утрошена средства.

У случају да Корисник поступи супротно одредбама Уредбе и закљученог уговора, дужан је да изврши повраћај добијених средстава на начин и под условима прописаним Уредбом.

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА

ТЕЛЕФОН: 011/31 22 867