На основу препознатих потреба угрожених категорија становништва (ромске популације, жене жртве породичног  насиља) у општини Топола и опредељености општине да узме учешће у пројекту кoји   финансира Европска унија преко Уговорног тела, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге       (УНОПС) у оквиру Програма Подршка Европске уније      социјалном становању и активној      инклузији      , EU SHAI, Референтни број CFP 04-2020, позивајући се на Уговор о донацији, број UNOPS- -SHAI-2021-Grant-004, заведен код општине Топола под бројем 40-163/2021-05-II,  дана 02.07.2021. године, као и на Споразум о партнерству на пројекту ‘’Сви грађани Тополе – једнаки и укључени’’ потписан дана 27.01.2021. године, између Центра за социјални рад Топола, Развојног бизнис центара Крагујевац и општине Топола, а који спроводи општина Топола као добитник гранта заједно са својим пројектним партнерима, Центром за социјални рад Топола и Развојним бизнис центром Крагујевац. Комисија за избор корисника, припадника ромске популације и жена жртава породичног насиља кроз давање на коришћење без накнаде или  у непрофитни закуп стамбених јединица и учешће у мерама социјалне инклузије у оквиру пројекта ‘’Сви грађани Тополе – једнаки и укључени’’ (у даљем тексту: Комисија) образована решењем председника општине Топола, број 020-405-1/2021-05 дана 28.09.2021.године, на  седници Комисије одржаној дана 04.02.2022 године, доноси

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ

И УЧЕШЋЕ У МЕРАМА СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и мерила за избор корисника за доделу помоћи:      (у даљем тексту „помоћ“)

a) за решавање стамбених потреба, кроз давања:

 • породичних кућа на коришћење без накнаде или
 • станова у непрофитни закуп,

15 стамбених јединица за 11 ромских породица и 4 породице жена жртава породичног насиља

b) за учешће у мерама социјалне инклузије, које подразумевају:

 • Економско оснаживање породице кроз доделу беповратне помоћи за неки вид доходовне активности у просечној вредности 2800 УСД
 • Обуку за тражена занимања на тржишту рада за радно способне, незапослене чланове домаћинства и подршку у проналажењу запослења
 • Помоћ деци у учењу и савладавању градива
 • Стручну помоћ члановима домаћинства у прилагођавању и превазилажењу текућих животних изазова

Члан 2.

Средства намењена побољшању услова живота  кроз давање на коришћење без накнаде односно у непрофитни закуп стамбених јединица и учешће у мерама социјалне инклузије      могу бити намењена      породичним домаћинствима ромске популације и жена жртава      породичног       насиља која      имају пребивалиште на територији општине Топола, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за стварање нормалних услова становања      и социјалне инклузије (у даљем тексту: Корисник).

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Члан 3.

Подносилац пријаве на Јавни позив за обезбеђивање стамбених јединица и учешће у мерама социјалне инклузије (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. Да се отворено изјашњавају као припадници ромске националне мањине или да припадају категорији жена жртава породичног насиља.
 2. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави имају пријављено пребивалиште на територији општине Топола минимум пет година пре и до дана објављивања Јавног позива;
 3. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави, имају боравиште на територији општине Топола које не испуњава функционалне, просторне и друге стандарде прописане Законом о становању, члан 90.[1]
 4. да немају месечне приходе који прелазе двоструки износ основице за обрачун висине новчане социјалне помоћи;
 5. да не поседују непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбено питање;
 6. да нису заменили, продали, поклонили, отуђили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом могу или су могли да реше своје стамбено питање;
 7. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави, нису били претходно корисници других програма стамбене подршке.
 8. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави, нису осуђивани за кривично дело у трајању од 6 и више месеци у протеклих 5 година, да против њих није покренута истрага и да није потигнута оптужница.

[1] Члан 90 Закона о становању: Одговарајући стан у смислу овог закона је стан који испуњава услове према критеријуму просторних услова, опремљености стана основним инсталацијама, конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и задовољења основних хигијенских услова становања.

III  МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

Члан 4.

Ред првенства за избор корисника кроз давања на коришћење без накнаде или у непрофитни закуп стамбених јединица и учешће у мерама социјалне инклузије утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства:

по члану породичног домаћинства – 5 бодова.

2) Број малолетне деце, и/или деце на редовном школовању у породичном домаћинству:

2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

3) Број малолетне деце и/или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

3.1       домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

3.2       домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

3.3       домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

Напомена: бодови из тачке 2) и 3) се сабирају.

4) Број особа са инвалидитетом или сметњама у развоју по породичном домаћинству:

4.1     ) домаћинство са једном особом са инвалидитетом или сметњама у развоју – 10 бодова

4.2     ) домаћинство са две и више особа са инвалидитетом или сметњама у развоју – 20 бодова

5) Материјални положај породичног домаћинства:

5.1     ) Ако не остварује месечне приходе – 20 бодова

5.2  ) Ако остварује месечне приходе до висине основице за утврђивање висине новчане социјалне помоћи, по члану породичног домаћинства – 15 бодова

5.3  ) Ако остварује месечне приходе до двоструког износа основице за утврђивање висине новчане социјалне помоћи, по члану породичног домаћинства – 10 бодова

Приходима у смислу става 5) члана 4, сматрају се:

1) примања и приходи који се остварују у месечним износима и то примања по основу радног односа, односно зарада, плата или накнада зараде, пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите;

2) примања од пољопривредне делатности;

3) примања по основу обављања самосталне делатности;

4) приходи од давања у закуп непокретне имовине;

5) приходи од имовинских права на која се плаћа порез;

6) улози дати на штедњу и готов новац;

7) приходи од законског издржавања и издржавања по другом основу.

Примањима у смислу става 5 тачка 1) овог члана, не сматрају се:

1) родитељски додатак;

2) дечији додатак;

3) новчана социјална помоћ;

4) додатак за помоћ и негу другог лица, остварен по било ком основу;

5) увећан додатак за помоћ и негу другог лица;

6) накнаде за телесно оштећење;

7) примања по основу ученичког и студентског стандарда;

8) отпремнине при одласку у пензију;

9) примања по основу накнаде штете, осим накнаде штете у виду ренте;

Приходи из става 5 тачке 1) и 4) овог члана, утврђују ce y висини просечног месечног прихода, оствареног у три месеца која претходе месецу у коме је поднета пријава за остваривање права на коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима.

Изузетно, ако нема прихода за сва три месеца, приходи и примања из тачке 6 подтачка 1) овог члана, утврђују ce y висини прихода оствареног у једном месецу или просека оствареног у два месеца.

6) Инвалидност и здравствено стање подносиоца захтева и чланова домаћинства:

6.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

6.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 80 – 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 50 – 79% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 30 – 49% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства. Уколико има више чланова домаћинства са телесним оштећењем, бодови се сабирају.

6.3) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 6. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

7. Пријављено пребивалиште у континуитету на територији општине Топола, по 1 бод за сваку годину, до максималних 20 бодова.

Члан 5.

Уколико два или више подносилаца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на Јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Општине у оквиру које конкурише за Помоћ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 6.

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси, Подносилац пријаве доставља следеће:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Ако је подносилац пријаве жена жртва породичног насиља, потребна је евиденција од стране полиције или Центра за социјални рад или поднета кривична пријава или пресуда, ако је поступак против насилника завршен. Наведена евиденција прибавља се службеним путем.

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом); За чланове домаћинства млађе од 16 година доставља се фотокопија пасоша или здравствене књижице или извод из матичне књиге рођених.

4) Изјаву да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбено питање; да нису били, нити су тренутно корисници неког програма стамбене подршке; да нису поднели захтев за азил, и/или да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу; да нису продали, отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем − власником предметне сеоске куће са окућницом или чланом његовог породичног домаћинства. Комисија проверава наводе из изјаве;

5) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање;

У случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава подносиоца којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Потврда послодавца о просечној месећној висини примања у три месеца која претходе месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за три месеца која претходе месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

– Примања из тачке 6 члана 4, доказују се писаном исправом надлежног органа, установе или друге организације, односно послодавца, а којом се утвђују правни основ, врста и висина примања.

6) За чланове породичног домаћинства узраста 6 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 5) овог члана (докази о приходима);

7) Доказ за породично домаћинство са дететом / децом, са инвалидитетом или сметњама у развоју

– Доказ – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

8) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

9) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

10) Доказ о пребивалишту – уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства.

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Докази о неосуђивању за кривична дела, о непокретању истраге и одсуству оптужница.

– Уверење Полицијске управе да лице (подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства) није осуђивано за кривично дело у трајању од 6 и више месеци у протеклих 5 година (не старије од 6 месеци);

– Уверење Суда да против лица (подносилац пријаве) није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци);

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Члан 7.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању/ проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

V ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Члан 8.

Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија.

Комисија има председника и 6 чланoва, састављена од представника општине Топола, представника Центра за социјални рад Топола и представника Развојног бизнис центра Крагујевац, и представника локалних организација релевантних за дату област. Решење о формирању комисије доноси председник општине Топола.

Председник Комисије сазива седницу Комисије, председава и руководи радом Комисије, а у његовом одсуству или спречености ове послове обавља његов заменик.

У раду Комисије за избор корисника могу учествовати представници УНОПС-а, као посматрачи.

Представници УНОПС-а обавештавају се благовремено о времену и месту одржавања седнице Комисије за избор корисника.

Члан 9.

Комисија пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова. Комисија ради у седницама и одлуке доноси консензусом.

Члан 10.

На седници Комисије води се записник који потписују сви присутни чланови Комисије и доставља се свим члановима Комисије.

Члан 11.

За доделу Помоћи, Комисија расписује Јавни позив за избор корисника средстава намењених за стварање и побољшање услова становања ромске популације, жена      жртава      породичног насиља, кроз давања стамбених јединица у непрофитни закуп      односно на коришћење без накнаде и учешће у мерама социјалне инклузије (у дањем тексту: Јавни позив) којим позива лица из члана 2. став 1. овог Правилника да, у одређеном року од дана објављивања Јавног позива, а који не може бити краћи од 30 дана, поднесу пријаву за доделу помоћи за обезбеђивање и побољшање услова становања ромске популације, жене жртве породичног насиља, кроз давања стамбених јединица у непрофитни закуп односно на коришћење без накнаде и учешће у мерама социјалне инклузије (у даљем тексту: Пријава).

Јавни позив се објављује на огласној табли и сајту општине Топола.

Образац пријаве на јавни позив и обрасци изјава преузимају се на писарници општине Топола или на сајту Општине Тополе.

Члан 12.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбације као неблаговремену.

Ако пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које Подносилац не отклони недостатке и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту Решењем одбацује, као неуредну.

Против решења Комисије из ст.1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу општинском већу преко Комисије, у року од 15 дана(петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

Пријаву у погледу које Подносилац отклони уочене недостатке, у року из става 2. Овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

Члан 13.

Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 12. став 5. овог Правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 3. овог Правилника.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из чл. 2. и 3. овог Правилника, Комисија не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану. (ово је јасно због одбијања пријаве решењем)

Против решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу у року од 15 дана (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

У погледу пријава код којих су испуњени услови из чл. 3. овог Правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из чл. 4. и 5. овог Правилника.

Одвојено се бодују пријаве подносилаца пријаве ромске националне мањине и жена жртава породичног насиља.

Уколико члан, односно чланови породичног домаћинства Подносиоца пријаве премину до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, исти неће бити разматрани, нити бодовани.

Уколико до утврђивања Предлога листа корисника за доделу Помоћи Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства, Комисија исте разматра и бодује. Приликом утврђивања Предлога листа корисника за доделу Помоћи, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

Члан 14.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чл. 4. и 5. овог Правилника Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе). Комисија утврђује одвојене предлоге листа за подносиоце пријава ромске националне мањине и подносиоце пријава жена жртава породичног насиља.

Предлог листа Комисија објављује на огласној табли и сајту општине Топола.

Члан 15.

На Предлог листу Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листа.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Члан 16.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује Коначне листе корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначне листе Комисија објављује, одмах по утврђивању, на огласној табли и сајту општине Топола.

Члан 17.

Након утврђивања Коначне листе, Комисија ће извршити доделу стамбених јединица изабраним корисницима. Поступак доделе стамбених једница спроводиће се у сарадњи са изабраним корисницима, а уважавајући просторне услове, у зависности од броја чланова породичног домаћинства.

Према критеријуму просторних услова, у смислу става 1. овог члана, у зависности од броја чланова породице одговарајући стан је:

1) за једночлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 22 m² до 30 m²;

2) за двочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 30 m² до 48 m²;

3) за трочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 40 m² до 56 m²;

4) за четворочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 50 m² до 64 m²;

5) за петочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 56 m² до 77 m²;

6) за шесточлано и веће домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 64 m² до 86 m².

Према реду првенства корисника на коначним листама, корисници ће имати право избора стамбених јединица у оквирима површина предвиђених за број чланова домаћинства, према горе наведеном критеријуму просторних услова. Уколико корисник не одабере ни једну од понуђених стамбених јединица, право на избор, или стамбену подршку добија први следећи корисник по реду првества са коначне листе кориснике.

Члан 18.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 дана (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

Члан 19.

На основу Одлуке из члана 17. став 1. овог Правилника, општина Топола и Корисник којем је додељена Помоћ, закључују Уговор о коришћењу непокретности без накнаде (породичне куће) или Уговор о непрофитном закупу непокретности (стан) у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

VI УСЛОВИ ДОДЕЛЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗАКУП

ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 20.

Помоћ се додељује под следећим условима:

 • Корисници помоћи добијају стамбену јединицу у непрофитни закуп (стан) у складу са одредбама Закона о становању, односно Корисници помоћи добијају стамбену јединицу на коришћење без накнаде (породична кућа).
 • Власник стамбене јединице је Општина Топола.
 • Корисници помоћи који добијају стамбену јединицу у непрофитни закуп (стан) плаћају месечни непрофитни закуп.

Непрофитна закупнина обрачунава се на годишњем нивоу у односу на вредност стана на дан 31.децембар године која претходи години обрачуна закупнине, тако што се вредност стана која чини основицу пореза на имовину за одговарајућу годину множи са коефицијентом који изражава све стварне трошкове прибављања, коришћења и одржавања стана, у свему у складу са  чланом 4 Правилника о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (Службени гласник РС бр. 90/2017).      Непрофитна закупнина се обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана, а плаћа у једнаким месечним ратама до 15. у месецу за текући месец. Непрофитна закупнина на месечном нивоу се израчунава тако што се непрофитна закупнина обрачуната на годишњем нивоу подели са бројем 12. Износ утврђене висине непрофитне закупнине је обавезан елемент Уговора о непрофитном закупу.

Основни елементи за обрачун непрофитне закупнине биће познати након поступка прибављања непокретности у својину општине Топола.

Стручне послове обрачуна непрофитне закупнине врши лице, организациона јединица општинске управе општине Топола или установа који одреди Председник општине и то у складу са елементима дефинисаним поменутим Правилником.

–           Корисници помоћи који добијају стамбену јединицу у непрофитни закуп (стан) односно на коришћење непокретности без накнаде (породичну кућу) дужни су да плаћају и део активности текућег одржавања зграде које нису обухваћене непрофитном закупнином у складу са чланом 6 Правилника о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (Службени гласник РС бр. 90/2017)

–           Корисници су дужни да за време трајања непрофитног закупа или коришћења непокретности без накнаде плаћају све трошкове везане за коришћење предметне стамбене јединице, у складу са Уговором постигнутим са Општином Топола и то: утрошену електричну енергију, телефон, воду, кабловску телевизију, интернет, средства обједињене наплате, и све друге трошкове који проистичу из уобичајене употребе.

 • Корисници који не остварују никакве приходе не могу бити ослобођени од плаћања непрофитног закупа, као и од плаћања свих трошкова везаних за коришћење предметне стамбене јединице.
 • Корисници помоћи не могу стећи право својине над стамбеним јединицама додељеним у непрофитни закуп или датим на коришћење без накнаде.
 • Корисници помоћи у обавези су да учествују у свим осталим мерама инклузије предвиђеним пројектом.

VII УСЛОВИ ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ И УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 21.

Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стамбене јединице, односно уговора о коришћењу непокретности (стамбене јединице) без накнаде:

1) ако је Закупац у поступку остваривања права на стамбену јединицу дао нетачне податке;

2) ако Закупац без сагласности Закуподавца користи стамбену јединицу за обављање пословне делатности, издаје стамбену јединицу у подзакуп или дозволи коришћење стамбене јединице лицима која нису предвиђена Уговором, у року дужем од 60 дана;

3) ако Закупац не плати непрофитну закупнину за најмање три месеца узастопно или четири месеца у току године;

4) уколико Закупац не плаћа све дажбине у вези коришћења стамбене јединице (струја, вода, грејање и друго) у периоду дужем од шездесет дана предвиђеног рачуном за плаћање дажбина;

5) ако Закупац, особе које са њим станују или лица којима дозволи улазак у стамбену јединицу изазову већу штету у стану или заједничким деловима зграде;

6) ако Закупац, особе које са њим станују или лица којима дозволи улазак у стамбену јединицу начином коришћења стамбене јединице грубо крше основна правила суседског суживота утврђена кућним редом, или начином коришћења ометају друге становнике у њиховом мирном коришћењу стамбене јединице;

7) уколико престане да користи стамбену јединицу у периоду дужем од три месеца;

8) ако Закупац или неко од чланова породичног домаћинства стекне у својину стан или кућу, а то није пријавио (статусна промена);

9) ако Закупац врши или изврши у стамбеној јединици и уграђеној опреми преправке, без претходно прибављене сагласности Закуподавца;

10) уколико Закупац не дозволи улазак у стамбену јединицу у неком од случајева предвиђеним чланом 8. Овог уговора;

11) уколико Закупац, без оправданих разлога, не преузме стамбену јединицу и не отпочне са његовим коришћењем у року дужем од 30 дана од дана закључења уговора.

Закуподавац не може раскинути уговор са корисницима уколико претходно није писмено опоменуо Закупца о кршењу уговора о закупу, односно Уговора о коришћељу непокретности без накнаде. Опомена мора да садржи: вид кршења уговора о закупу односно уговора о коришћењу непокретности без накнаде, као и начин отклањања разлога за раскид и рок за отклањање, који не може бити краћи од 10 дана.

Закуподавац може раскинути уговор о закупу односно уговор о коришћењу непокретности без накнаде и без писмене опомене, уколико је то поновљено кршење уговора, а од претходне опомене није протекло више од годину дана.

VIII ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу се добити од представника канцеларије за ЛЕР, најкасније до истека рока захтева, у складу са доле наведеним контакт детаљима.

IX ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

     Члан 22

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општине путем захтева или поштом.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општина Топола

Булевар Краља Александра I бр. 9

34 310 Топола

са назнаком „За доделу помоћи за решавање стамбених потреба.“

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту општине, односно закључно са 07.03.2022. године до 15,00 (преко писарнице општине) односно до 24,00 (путем поште).

Пријавни обрасци и услови позива биће доступни за преузимање на писарници општине, као и на сајту општине.

Подршку у припреми пријава и пратеће документације пружаће службеници општине Топола, у згради локалне самоуправе, улица Булевар Краља Александра I 9, у канцеларији број 3, Канцеларија за локални економски развој, сваког радног дана, у периоду од 10,00 до 14,00 часова.

Информације се могу добити на телефон 034/811-008 – писарница општине Топола.

У Тополи, 04.02.2022.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

с.р. Светлана Младеновић

Пријава за избор корисника