На основу Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019) и Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 14/2021) а у вези са пројектом кoји финансира Европска унија преко Уговорног тела, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру Програма Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији, EU SHAI, Референтни број CFP 04-2020, позивајући се на Уговор о донацији, број UNOPS- -SHAI-2021-Grant-004, заведеног код општине Топола под бројем 40-163/2021-05-II, дана 02.07.2021. године, као и на Споразум о партнерству на пројекту ‘’Сви грађани Тополе – једнаки и укључени’’ потписан дана 27.01.2021. године, између Центра за социјални рад Топола, Развојног бизнис центара Крагујевац и општине Топола, а који спроводи општина Топола као добитник гранта заједно са својим пројектним партнерима, Центром за социјални рад Топола и Развојним бизнис центром Крагујевац. Комисија за избор стамбених јединица који се прибављају у својину општине Топола, за доделу изабраним корисницима у оквиру ‘’Сви грађани Тополе – једнаки и укључени’’, образована решењем (у даљем тексту: Комисија), председника општине Топола, број 020-405-1/2021-05 дана 28.09.2021.године, на седници Комисије одржаној данa 01.07.2022.године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

за прибављање непокретности – стамбених јединица у јавну својину
на територији општине Топола

I. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је прибављање 13 стамбених јединица (станови, породичне куће са пратећим објектима и парцелaма на којима са куће налазе) у својину Општине Топола, за потребе општине, намењених решавању стамбених потреба социјално угрожених породица.
Купопродајна цена стамбене јединице-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности, по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган за процену тржишне вредности непокретности, односно овлашћени проценитељ у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/2020).
Карактеристике стамбене јединице-непокретности који се прибављају у својину општине
Стамбене јединице које се купују у својину општине Топола морају испуњавати следеће карактеристике, а купују се у складу са наведеним потребама:

Величина стамбене јединице (м2)
1) за једночлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 22 m² до 30 m²;
2) за двочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 30 m² до 48 m²;
3) за трочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 40 m² до 56 m²;
4) за четворочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 50 m² до 64 m²;
5) за петочлано домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 56 m² до 77 m²;
6) за шесточлано и веће домаћинство – стамбена јединица нето корисне стамбене површине од 64 m² до 86 m².
Број потребих стамбених јединица
13

II. Услови за учешће
Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као носиоци права својине на стамбеној јединици-непокретности која је предмет понуде.
Стамбена јединица-непокретност која је предмет понуде мора бити уписана у катастру непокретности као легална, без терета, забележби и нерешених захтева. Не може бити предмет понуде стамбена јединица-непокретност која је у поступку легализације, односно озакоњења или која се налази у објекту који је у поступку легализације, односно озакоњења.

III. Технички критеријуми
Стамбена јединица која је предмет понуде мора бити у уредном стању, без видљивих оштећења и опремљена на начин да омогућава редовну употребу, да чини функционалну целину безбедну за становање, а све у складу са важећим прописима, и стандардима за ову врсту објеката.
Стамбена јединица не може бити у подрумској етажи и сутерену. Стамбена јединица може бити у поткровљу и на последњој етажи уколико је кров зграде у добром стању и нема цурења.
Уколико се понуђени стан налази на 5. или вишим спратовима, објекат мора имати лифт.
Стамбена јединица која се нуди мора бити прикључена на сву неопходну инфраструктуру.
Испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судског вештака по налогу Комисије за куповину станова.

IV. Критеријум за избор најповољнијих понуда
Најповољнијим понудама сматрају се понуде које су исправне у погледу услова за учешће, карактеристика непокретности које се прибављају у својину општине Топола (тачка I овог Јавног позива), техничких критеријума (тачка III овог Јавног позива) и са најнижом понуђеном ценом.
Вредност непокретности ће утврђивати овлашћени проценитељ и надлежни орган о чему ће сачинити извештај.

V. Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду

Понуда мора да буде уредно попуњена, потписана, поднета од стране овлашћеног лица и благовремена, а у супротном неће бити разматрана.
Уредна и потпуна понуда мора да садржи све тражене податке и исправе и то:
1. Правилно попуњен и потписан Образац понуде
2. Документацију наведену у Прилогу Обрасца понуде – А. Пратећа документа, и то:

2.1 За подносиоца понуде – физичко лице (уколико је власник непокретности физичко лице):

• Копија важеће личне карте, односно очитана лична карта власника стамбене јединице-непокретности; у случају сувласништва потребно је доставити фотокопију важеће личне карте, односно очитане личне карте за све сувласнике,
• Копија важеће личне карте законског заступника/пуномоћника власника/сувласника стана-непокретности
• Оверено пуномоћје власника/сувласника стана-непокретности којим овлашћује пуномоћника да поднесе понуду и да га заступа у поступку по овом јавном позиву .

2.2 За подносиоца понуде – правно лице (уколико је власник непокретности правно лице):

• Копија извода из регистра привредних субјеката издата након објављивања Јавног позива;
• Оверено пуномоћје/овлашћење за заступање у овом поступку;

2.3 За непокретност која је предмет понуде:
– Препис листа непокретности за непокретност која је предмет понуде, издат од стране овлашћеног органа након објављивања овог јавног позива.
У случају да понуде уђе у ужи избор, учесници конкурса су дужни да доставе следећу документацију у складу са захтевом комисије, у року који одреди Комисија за куповину стамбених јединица:
• Оверена сагласност брачног или ванбрачног друга власника/сувласника стана-непокретности уколико је стан-непокретност стечен у браку/ванбрачној заједници;
• Потврда или други документ јавно комуналних предузећа о измиреним трошковима за предметну непокретност-стан (електрична енергија, комуналије, вода и друго);
• Потврда надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама за предметниу непокретност;
и друге доказе потребне за спровођење поступка.
Заинтересована лица могу преузети Образац понуде у канцеларији за локални економски развој и на сајту општине Топола www.topola.rs

VI. Адреса, рок и начин за подношење понуда
Понуда за учествовање у поступку куповине стамбених јединица доставља се на следећу адресу:
Булевар Краља Александра I бр 9
34 310 Топола, Србија
и то најкасније до 31.08.2022. године, 15 часова.
Отварање приспелих понуда вршиће се комисијски у току поступка, а по пристизању понуда, а најкасније у року од 15 дана од дана завршетка рока за подношење понуда. Понуде се могу подносити све време у току трајања поступка, све до истека рока 31.08.2022. године 15 часова.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком:
,, НЕ ОТВАРАТИ – Понуда по Јавном позиву < ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности – стамбених јединица у јавну својину
на територији општине Топола >’’.
На полеђини коверте видљиво назначити име и презиме подносиоца понуде, односно назив правног лица подносиоца понуде.
Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници Општинске управе општине Топола, на горе неведеној адреси.
Понуда која се доставља препорученом пошиљком, сматраће се да је благовремено поднета, ако је предата пошти у року од 40 дана од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Топола и званичном сајту општине Топола“ а пре истека рока за подношење понуда одређеног овим јавним позивом, односно до 31.08.2022. године.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано и ако нису приложене све обавезне исправе како је предвиђено овим јавним позивом.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Општина Топола задржава право да обустави поступак по овом јавном позиву.

VII. Спровођење поступка
Поступак прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у својину општине Топола спроводи Комисија.
Отварање приспелих понуда вршиће се комисијски у року од 15 дана од дана завршетка рока за достављање понуда.
Сви учесници у поступку прикупљања понуда ће бити обавештени о статусу њихових понуда.
Комисија за одабир ће донети прелиминарну листу о куповини стамбених јединица. Одабране стамбене јединице са ове листе провериће судски вештак грађевинске струке како би потврдио да су погодне за породични живот, чиме су испуњени критеријуми из члана 90 Закона о становању и одржавању зграда.
Уколико је понуђена цена виша од тржишне цене непокретности, утврђене од стране овлашћеног проценитеља и надлежног органа, подносилац понуде ће се на захтев Комисије писмено изјаснити да ли прихвата процењену тржишну вредност непокретности. Уколико подносилац понуде не прихвати процењену тржишну вредност, његова понуда ће бити одбачена, након чега ће бити узета у обзир следећа најповољнија понуда.
Након утврђивања прелиминарне листе за куповину стамбених јединица и након утврђивања коначне листе корисника за доделу стамбене подршке и учешће у мерама социјалне инклузије, Комисија ће извршити расподелу јединица у складу са ранг листом и избором корисника и предлог тако одабраних јединица доставити Скупштини општине, ради доношења одлуке о прибављању непокретности (стамбених јединица) у јавну својину Општине Топола.
Изабрани понуђач је дужан да, у року од 15 дана од дана пријема Одлуке о стицању услова за потписивање уговора о купопродаји непокретности, закључи Уговор о купопродаји непокретности. Уговор о купопродаји непокретности са изабраним понуђачем, као продавцем непокретности закључује у име општине Топола, у својству купца Председник Општине Топола.
Купопродајна цена исплаћује се у РСД.

VIII. Додатна обавештења и информације

Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе општине Топола, званичном сајту општине Топола www.topola.rs и у једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије (у складу са Одлуком о располагању становима чл. 10)
Додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу се добити од представника канцеларије за ЛЕР Вукићевић Милана, најкасније до истека рока за подношење понуда, у складу са доле наведеним контакт детаљима: Булевар Краља Александра I број 9, Канцеларија број 3 – Канцеларија за Локални економски развој општине Топола. Радно време од 07 – 15 часова, пружање информација о условима јавног позива од 08-14 часова, број телефона 064/861-4288, е-маил ler@topola.com .

У Тополи, 01.07.2022..године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Гордана Вучићевић