На основу Одлуке о буџету Општине Топола 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/2023), у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину број 326-82/2023-05-I од 26.06.2023. године („Службени гласник СО Топола” број 24/2023) и решењем Председника Општине Топола, број 020-575/2023-05- II од 28.06.2023. године,

Комисија за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину  (у даљем тексту: Комисија) расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

за 2023. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Топола за 2023. годину за следећу меру и инвестицију:

 1. Управљање ризицима – шифра мере 104

– Осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње – шифра инвестиције 104.3

 1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ОСИГУРАЊЕ ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ ШИФРА ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију инвестиције – Осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у циљу унапређења нивоа заштите усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери су 4.588.000,00 динара.

 

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да има активан статус;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе;

 

 

 

 

Интензитет помоћи

За инвестицију осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње интензитет помоћи износи 10% од вредности плаћене премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расадника или животиње умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику средстава је 50.000,00 динара.

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2023. године.

Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2023. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње, сточном фонду и извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства,
 • полиса/е осигурања издата/е или потврда од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 01.11.2022. године до 31.10.2023. године,
 • потврда/е о извршеном плаћању укупне премије осигурања,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврду Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

 

      Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Комисија разматра приспеле захтеве једном месечно, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење подстицаја, врши одабир корисника средстава по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.10.2023. године и доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначне одлуке доноси Општинско веће општине Топола. Исплата подстицаја врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу појединачних решења Председника Општинског већа општине Топола у складу са одлуком.

Комисија задржава право да од подносиоца захтева, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију и да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе општине Топола почев од 20.07.2023. године на обрасцу који се може преузети у електронском облику преко сајта општине Топола – www.topola.rs или лично на писарници Општинске управе општине Топола улица Булевар Краља Александра I број 9 или канцеларијама број 1 и 2, улица Краљице Марије 1.

Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Захтеви који се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере као и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Топола – www.topola.rs, огласној табли Општинске управе општине Топола и у локалним средствима информисања.

Конкурс ће бити отворен од 20.07.2023. године до утрошка планираних средстава Одлуком о буџету Општине Топла за 2023. годину, а најкасније до 31.10.2023. године.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/6811-274.

    

 

ОПШТИНА ТОПОЛА

Комисија  за избор корисника средстава

по Програму мера подршке за спровођење

пољопривредне политике и политике

руралног развоја за општину Топола за 2023. годину

Број:  424-1/2023-03

Датум: 20.07.2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Радослав Матић с.р.