На основу Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину („Службени гласник СО Топола” број 5/2024), у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2024. годину број 020-231/2024-05-I од 15.05.2024. године („Службени гласник СО Топола” број 11/2024) и решењем Председника Општине Топола, број 020-255/2024-05- II од 23.05.2024. године,

Комисија за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2024. годину  расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

за 2024. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Топола за 2024. годину за следеће мере и инвестиције:

 1. Регрес – шифра мере 100.1.

-Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) – шифра инвестиције 100.1.1

 1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – шифра мере 101

– Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку  производњу – шифра инвестиције 101.4.2

–   Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева – шифра инвестиције 101.4.28

 1. Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре – шифра мере 301

– Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије – шифра инвестиције 301.2

 1. Набавка материјала за прихрану пчела – шифра мере/инвестиције 601
 2. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата – шифра мере/инвестиције 602
 1. РЕГРЕС

1.1. РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију инвестиције – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у циљу побољшања расног састава говеда на територији општине, повећања производње, квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача и доприноса развоју матичне службе и матичења грла.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери су 2.800.000,00 динара.

 

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

 

 

 

 

Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да има активан статус;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Да је одгајивач – подносилац захтева или члан његовог домаћинства, власник уматичених крава и/или јуница;
 • Да у Регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен сточни фонд говеда (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на коме се држе или узгајају).

Интензитет помоћи

Износ регреса за вештачко осемењавање говеда је до 2.500,00 динара по приплодном грлу са ХБ бројем, у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко осемењавање  извршено у периоду од 16.10.2023. године до 15.10.2024. године.

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2024. године. Подносилац захтева може поднети више захтева, с тим да се право на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) за говеда одређеног ХБ броја може остварити само једном у периоду трајања конкурса.

Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2024. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње, као доказ о пољопривредној производњи на територији општине, уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиње која је предмет захтева прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ),
 • доказ да је грло уматичено (да има ХБ број) издат од надлежне матичне службе која води матичну евиденцију говеда,
 • потврда о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе са (признаницом/потврдом) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од 16.10.2023. године до дана подношења захтева, потврда треба да гласи на носиоца РПГ или на члана РПГ- власника грла,
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

 

      Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

2.1. ПОДИЗАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ПЛАСТЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА, ВОЋА, ЦВЕЋА И РАСАДНИЧКУ  ПРОИЗВОДЊУ

2.2. МАШИНЕ, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА

Подстицајима за меру – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 3.000.000,00 динара и то за следеће инвестиције:

 1. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу (шифра инвестиције 101.4.2.) – конструкција за пластенике и стакленике, набавка високо квалитетне вишегодишње, вишеслојне фолије за пластенике,
 2. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева (шифра инвестиције 101.4.28)

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

 

Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције.
 • Да је парцела на којoj се реализује инвестиција у власништву подносиоца захтева или у закупу на период од најмање 3 године рачунајући од 2024. године, и да је иста евидентирана у Регистру пољопривредних газдинстава.

Специфични критеријуми

Сектор – Воће, грожђе: Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају: – мање од 2 ха јагодичастог воћа; мање од 5 ха другог воћа и хмеља; 0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе.

Сектор – Поврће: Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника или мањим од 3 ха производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја.

 

 

 

 

Интензитет помоћи

За набавку конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике:

– уколико је подносилац захтева мушког пола интензитет помоћи износи 65% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност;

– уколико је подносилац захтева женског пола интензитет помоћи износи 85% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику средстава је 150.000,00 динара.

За куповину машина, уређаја и опреме за наводњавање усева:

– уколико је подносилац захтева мушког пола интензитет помоћи износи 50% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност;

– уколико је подносилац захтева женског пола интензитет помоћи износи 70% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику средстава је 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а (износ појединачног рачуна већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а, односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а).

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2024. године.

Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2024. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње и извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства,
 • изјаву да најмање 3 године неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити,
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврду Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • доказ о извршеном плаћању и набавци предметне инвестиције које мора бити извршено у периоду од 01.11.2023. године па до дана подношења захтева и то:
  • рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или
  • готовински рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и фискалног исечка ако је плаћање извршено готовински,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је законом утврђена обавеза издавања гарантног листа,односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Једно пољопривредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава само по једном основу.

Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције и конкурисања. Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције  (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗРАДУ, УНАПРЕЂЕЊЕ ИЛИ ПРОШИРЕЊЕ СВИХ ТИПОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЊЕГ ОБИМА, УКЉУЧУЈУЋИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Кроз подстицај за меру Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга суфунансираће се ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања чиме се подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и економског оснаживања пољопривредног газдинства.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 700.000,00 динара.

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

 

 Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције.

 

 

Интензитет помоћи

За ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања интензитет помоћи износи 50% од вредности реализоване инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја  по кориснику је 100.000,00 динара.

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2024. године.

Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2024. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње и извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства,
 • изјаву да најмање 3 године неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити,
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврду Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • доказ о извршеном плаћању и набавци предметне инвестиције које мора бити извршено у периоду од 01.11.2023. године па до дана подношења захтева и то:
  • рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или
  • готовински рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и фискалног исечка ако је плаћање извршено готовински,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је законом утврђена обавеза издавања гарантног листа,односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту),
 • потписана изјава подносица захтева под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу да су изведени раднови на новом предмету инвестиције (ископ/бушење бунара или изградња микроакумулација или уређење водозахвата) у функцији наводњавања одговорно изведени обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане законом.

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Парцела на којoj је реализивана инвестиција мора бити у власништву подносиоца захтева или у закупу на период од најмање 3 године рачунајући од 2024. године, као и да је иста евидентирана у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције. Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције  (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

 1. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИХРАНУ ПЧЕЛА

Подстицајима за меру Набавка материјала за прихрану пчела                                                 подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и повећање производње у сектору пчеларства.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 1.700.000,00 динара.

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

 

Специфични критеријуми

Прихватљиви корисници за инвестиције у сектору пчеларства су пољоприврдна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају регистроване пчелињак/е са најмање 20 кошница пчела.

 Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Да је подносилац захтева или члан његовог домаћинства, власник животиња;
 • Да у Регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на коме се држе или узгајају).

 

Интензитет помоћи

Интензитет помоћи за набавку материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику:

– који има регистроване пчелињак/е од 20 до 39 кошница пчела износи 14.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е од 40 до 59 кошница пчела износи 21.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е од 60 до 79 кошница пчела износи 28.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е од 80 до 100 кошница пчела износи 35.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;

– који има регистроване пчелињак/е са преко 100 кошница пчела износи 42.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а).

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2024. године.

Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2024. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње, као доказ о пољопривредној производњи на територији општине, уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиња прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ),
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврду Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • доказ о извршеном плаћању и набавци предметне инвестиције (декларисан шећер) које мора бити извршено у периоду од 01.11.2023. године па до дана подношења захтева и то:
  • рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или
  • фискални исечак са подацима подносиоца захтева ако је плаћање извршено готовински,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну. 

Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције. Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције  (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности).

 1. НАБАВКА СТОЧНЕ ХРАНЕ ЗА УВЕЋАЊЕ СТАДА ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА

Подстицајима за меру – Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата                                                 подржавају се пољопривредна газдинства у циљу унапређења пољопривредне производње и повећање производње у сектору сточарства. Ова мера је посебно значајна јер одгајивачи стоке за обнову или увећање својих стада најрадије користе грла из сопственог запата јер им је на тај начин поред значајно мањих финасијских улагања и позната генетика грла, као и одлична аклиматизација гајених грла. Поред тога применом вештачког осемењавања одгајивачи стоке могу директно да утичу на жељени генотип и утичу на позитивне особине гајених грла.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери износе 3.000.000,00 динара.

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

      Специфични критеријуми

Прихватљиви корисници за инвестиције у за ову меру су пољопривредна газдинства са територије општине Топола која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја поседује најмање 3 грла говеда уписана у Регистру пољопривредних газдинстава.

 Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза;
 • Да је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Да није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Да је подносилац захтева или члан његовог домаћинства, власник животиња за које се тражи подстицај;
 • Не отуђи грла која су предмет субвенције у периоду од две године од дана подношења захтева,
 • Да у Регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на коме се држе или узгајају),
 • Да у тренутку конкурисања уматичено женско теле за које се захтева подстицај за набавку сточне хране буде узраста од 5 до 12 месеци.

Интензитет помоћи

За увећање стада из сопственог запата:  75 % трошкова исхране уматичене женске телади у периоду узраста од 5 до 12 месеци (купљена сточна храна), а максимално 12.000 дин/грлу без урачунатог пореза на додатну вредност.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без ПДВ-а).

Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 31.10.2024. године.

Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2024. години,
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње, као доказ о пољопривредној производњи на територији општине, уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиња прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ),
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврду Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • доказ да је грло уматичено (да има ХБ број) издат од надлежне матичне службе која води матичну евиденцију,
 • фотокопија (са обе стране) пасоша уматиченог женског телета за које се захтева подстицај за набавку хране,
 • доказ о извршеном плаћању и набавци предметне инвестиције (сточна храна) које мора бити извршено у периоду од 01.11.2023. године па до дана подношења захтева и то:
  • рачун (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или
  • фискални исечак са подацима о подносиоцу захтева ако је плаћање извршено готовински,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или фотокопији уз достављање оригинала на увид.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције. Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције  (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Комисија разматра приспеле захтеве једном месечно, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење подстицаја, врши одабир корисника средстава по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.10.2024. године и доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначне одлуке доноси Општинско веће општине Топола. Исплата подстицаја врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу појединачних решења Председника Општинског већа општине Топола у складу са одлуком.

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбарачни партнери, крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља измирење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежне Комисије општине Топола, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја.

Комисија задржава право да од подносиоца захтева, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију и да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе општине Топола почев од 31.05.2024. године на обрасцима који се могу преузети у електронском облику преко сајта општине Топола – www.topola.rs или лично на писарници Општинске управе општине Топола улица Булевар Краља Александра I број 9 или канцеларијама број 1 и 2, улица Краљице Марије 1.

Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Захтеви који се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере као и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Топола – www.topola.rs, огласној табли Општинске управе општине Топола и у локалним средствима информисања.

Конкурс ће бити отворен од 31.05.2024. године до утрошка планираних средстава Одлуком о буџету Општине Топoла за 2024. годину, а најкасније до 31.10.2024. године.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/6811-274.

    

 

ОПШТИНА ТОПОЛА

Комисија  за избор корисника средстава

по Програму мера подршке за спровођење

пољопривредне политике и политике

руралног развоја за општину Топола за 2024. годину

Број:  020-288/2024-03

Датум: 31.05.2024. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Радослав Матић с.р.