ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се на тестирање и разговор пријављени кандидати за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године са листе пријављених кандидата, редни бројеви од  1 до 15,  дана 13. и 14. јула 2022. године  у салу  Скупштине општине Топола, број 20, у улицу Краља Александра I број 9, Топола, где ће се одржати тестирање и разговор  од стране Пописне комисије.

Тестирање и разговор пријављених кандидата биће у временском периоду од 9,00 сати до

14, 00 сати оба дана и то следећим распоредом:

-Дана 13. јула 2022. године кандидати од броја 1 до броја 8,

-Дана 14. јула 2022. Године кандидати од броја 9 до броја 15.

Сви кандидати са листе пријављених кандидата која се налази у прилогу обавештења дужни су да пописној комисији предају следећу документацију  :

 • фотокопију личне карте или очитану личну карту или фотокопију пасоша;
 • фотокопију дипломе или потврде образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
 • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци);

Напомена: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно – пре почетка обуке.

 

Незапослени кандидати, поред наведене документације доносе и:

 • потврду Националне службе за запошљавањекојом се доказује да је кандидат у тренутку пријаве на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања електронске пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
 • потврду из надлежне филијале фонда ПИО да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована и нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Старосни пензионери доносе:

 • фотокопију последњег пензионог чека, или
 • фотокопију решења о пензији

Запослени са непуним радним временом доносе:

 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о запослењу (са наведеном дужином радног времена)

Запослени са пуним радним временом доносе:

 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова који истиче најкасније до 15. августа 2022. године, потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

 

 Пописна комисија општине Топола

Милица Станишић, с.р.

Листа пријављених кандидата

 1. Наташа Кљајић
 2. Јелена Пешић
 3. Игор Станојевић
 4. Ивана Јовановић
 5. Владан Чварковић
 6. Милијана Весић
 7. Лидија Радивојевић
 8. Александар Ранковић
 9. Јасмина Милићевић
 10. Ђорђе Глигоријевић
 11. Рајка Митровић
 12. Јелена Петровић
 13. Радослава Новаковић
 14. Славица Арсенијевић-Лекић
 15. Љиљана Милетић