На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, број 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Топола, број 110-21/2021-05-III од 23.04.2021. године,

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној  25.02.2022. године, објављује

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ

 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

У ОПШТИНИ ТОПОЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

I. Спортске организације могу своје годишње програме пријавити за суфинансирање средствима из буџета општине Топола, до 14.02.2022. године.

II. У складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Топола, у 2022. години  оствариваће се кроз финансирање и суфинансирање годишњег програма спортских организација (члан 137. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16) Закона о спорту).

 

III.   Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Топола, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да: 

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања; буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

 • био у конфликту интереса;
 • намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
 • покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. Правилника или на надлежне органе општине Топола током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Топола предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Топола морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

IV. Критеријуми у погледу избора и финансирања програма

Предлог програма мора да задовољава следеће опште критеријуме:

 • да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 • да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Топола;
 • да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да се реализује на територији општине Топола, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Топола;
 • да ће се реализовати у текућој години;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Процена квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација врши се према критеријумима:

1) секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских организација у општини Топола – максимално 100 бодова;

2) секција 2 – Финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована лица, опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе финансирање) – максимално 20 бодова;

3) секција 3 – Значај програма (подсекције: конзистентност програма – у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у општини Топола, колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су везани за програм, да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да ли програм поседује додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

4) секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово ангажовање у реализацији програма добро одмерено, да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив, да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;

5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати програма одрживи) –  максимално 15 бодова;

6) секција 6 – Финансијски план и рационалност трошкова (подсекције: да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.

V. Поступак пријављивања

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. пропратно писмо, и
 2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби, да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке и да је поднет у прописаном року, три примерка и цд-де/флеш са предлогом програма.
 3. Писана изјава да не постоје препреке из члана 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Топола.

 

Пратећа обавезна документација:

 1. копија решења о регистрацији организације;
 2. копија решења о додели ПИБ – а  (ако ПИБ није садржан у решењу о регистрацији);
 3. картон депонованих потписа из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава;
 4. копија статута носиоца програма;
 5. копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину;
 6. одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма;
 7. одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма;
 8. изјава да не постоје препреке из члана 118. стaв 5. и 133. став 5. Закона о спорту;
 9. потврда националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације;
 10. календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења;
 11. изјава о партнерству попуњена и потписана од стране свих партнера у програму;
 12. картон депонованих потписа из Управе за трезор о отвореном подрачуну корисника јавних средстава и
 13. Изјава да не постоје препреке из члана 5. Правилника.

Потребне обраcце подносиоци програма могу  преузети са званичног сајта општине Топола (www.topola.rs)  или у просторијама Спортског савеза општине Топола.

Обрасци су саставни део Правилника о  поступку одобравања и финансирању програма  којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Топола.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у два примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (це – де, флеш).

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт – диск или флеш меморија (це – де/флеш), морају бити достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке: назив годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта; назив подносиоца предлога; адресу подносиоца предлога.

Уколико примљени предлог програма није поднет на прописан начин, овлашћено лице општине Топола указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Спортске организације достављају своје предлоге годишњих програма Комисији за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима Општине Топола, на прописаном обрасцу, до 14. фебруара 2022. године, на адресу Булевар краља Александра I, 34310 Топола (писарница Општинске управе Општине Топола).

Комисија разматра приспеле предлоге организација у области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета општине Топола, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге Општинском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма до 24. фебруара 2022. године.

 

VI. Остале  основне информације

Комисија за расподелу средстава може да од предлагача програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општини Топола, тражи додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца програма.

Предлог програма оцењује се према следећим критеријумима:

 • испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
 • испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и Правилником;
 • усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Топола;
 • вредновање квалитета предлога програма.

Председник општине образује Стручну комисију за одобрење годишњих програма и јавно објављује њен састав.

Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог Председнику општине.

Општинско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима.

Председник општине закључује уговор о реализовању програма.

VII. Планирана средства за финансирање спорта (годишњи програм) којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Топола за 2022. годину, су предвиђена Одлуком о буџету Општине Топола за 2022. годину („Сл. гласник општине Топола“, бр. 16/2021), кроз програмску активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 105, економска класификација 481 у износу од 9.300.000,00 динара  и програмску активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту, позиција 106, економска класификација 481, у износу од 2.000.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Детаљне информације садржане су у Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Топола број 110-21/2021-05-III од 23.04.2021.године.

За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Општинској управи општине Топола на телефон 034/6811-008.

Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Општине  www.topola.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-2/2022-05-III

Дана: 25.01.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Игор Петровић

Апликациони формулар за предлог годишњих програма

Упитник за категоризацију Образац број 2

Образац за завршни извештај