На основу члана 39 став 1 тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 16. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 82-1/2022-05-II од  31.1.2022. године,

Председник општине Топола, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

О укидању ванредне ситуације на делу територије општине Топола који се налази на систему водоснабдевања (Варош Топола, Винча, Пласковац, Метеризе, Липовац, Жабаре, Митровчић, Ваганац), а која је захваћена елементарном непогодом – сушом, пошто је успостављено уредно снабдевање корисника са централног система водоснабдевања, а хидролошка ситуацуја је веома повољна.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

  

Образложење

             На основу извештаја ЈКСП „Топола“ Топола о стању водоснабдевања на територији општине Топола број 205/2.1.7 од 27.1.2022. године, утврђено је да су сви корисници који користе воду са централног система водоснабдевања уредно су снабдевени водом за пиће. Тренутна хидрометеоролошка ситуација је веома повољна и не очекују се проблеми у водоснабдевању грађана и привреде водом за пиће у наредном периоду, тако да је донета одлука као у диспозитиву.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број:  020-20/2022-05-II

Дана:  31.1.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Игор Петровић