На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број: 16/2018), члана 18. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), одредаба Одлуке Општинског већа општине Топола о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола број: 361-2/2022-05-III од 25.01.2022. године, Комисија за за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола,

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДОБИЈАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

1.Општина Топола даје у закуп пословни простор који се налази у МЗ Рајковац, у делу зграде на КП бр. 486 уписана у ЛН бр. 38 КО Рајковац, у површини од 30,66 м2.

Локација пословног простора из става 1. овог члана налази се у VI зони.

2.Пословни простор даје се у закуп за обављање трговинске делатности и томе еквивалентно. Разгледање пословног простора може се вршити сваког радног дана у периоду од 11,00 до 13,00 часова, уз предходну најаву најмање један дан пре планираног разгледања пословног простора.

Пословни простор се не може давати у подзакуп.

3.Пословни простор се даје у закуп на период од 1 (једне) године.

4.Почетни износ закупнине, сходно члану 21. став 2., а у вези члана 21. став. 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), износи 130,00 дин/м² на месечном нивоу. У закупнину нису урачунати трошкови које плаћа закупац (трошкови утрошка ел. енергије, грејања, воде и други трошкови настали у вези са коришћењем пословног простора).

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине по једном м² на месечном нивоу.

5.Износ депозита за учешће у поступку давања у закуп пословног простора одређује се у висини од 1.000,00 динара, који је понуђач дужан да уплати на рачун буџета општине Топола – приходи од давања у закуп број: 840-742251843-73, позив на број по моделу 97 86-101.

Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда.

6.Право учешћа у поступку закупа имају домаћа и страна правна и физичка лица, односно предузетници.

7.Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана почетка оглашавања на огласној табли Општинске управе општине Топола. Јавни оглас се објављује и у средству јавног информисања-радио IFM Топола и на сајту Општине Топола.

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за давање у закуп пословног простора, Бул. краља Александра I бр. 9, 34310 Топола. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте упише „Понуда за пословни простор у КО Жабаре – не отварај“, а на полеђини коверте назив, број телефона и адресу понуђача.

8.Понуда мора да садржи следеће елементе да би била исправна:

8.1. податке о предузетнику, правном лицу, односно физичком лицу и то:

-за предузетнике: назив радње заједно са именом и презименом предузетника, матични број, ПИБ и фотокопију акта о регистрацији;

-за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ и фотокопију акта о регистрацији;

-за физичка лица која немају регистровану радњу – копија личне карте. Физичко лице које нема регистровану предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу пословног простора, достави закуподавцу решење надлежног органа о упису радње у регистар. Уколико физичко лице у наведеном року не достави потребну документацију уговор о закупу пословног простора ће се сматрати раскинутим и то лице неће имати право на повраћај депозита.

8.2. назнаку да се понуда подноси за закуп пословног простора који се налази у у МЗ Рајковац, у делу зграде на КП бр. 486 уписана у ЛН бр. 38 КО Рајковац, у површини од 30,66 м2.

8.3. делатност коју понуђач жели да обавља у пословном простору;

8.4. висину понуђене закупнине исказане по м2 месечно, која није нижа од почетног износа закупнине;

8.5. доказ о уплати депозита;

8.6. број рачуна подносиоца понуде за повраћај депозита.

Уз понуду се достављају прилози у складу са посебним захтевима из огласа.

Понуде се могу доставити непосредно на писарници Општинске управе Општине Топола или препоручено путем поште.

Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене.

Неблаговремена понуда је понуда поднета после истека рока за подношење понуда, односно која није пристигла у року одређеном за подношење понуда без обзира на начин достављања.

Неуредна понуда је понуда поднета у незатвореном омоту као и понуда која не садржи све предвиђене прилоге из тачке и подтачки 8. овог огласа, ако су подаци супротни објављеним условима и ако је понуђена цена нижа од почетне.

9.Јавно отварање понуда одржаће се следећег радног дана након истека рока за подношење понуда у 11,00 часова у просторијама пословне зграде Општине Топола-приземље, канцеларија бр. 5.

10.Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора, позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а нове понуде Комисија ће отворити и утврдити најповољнијег понуђача најкасније у року од три дана од дана истека рока за достављање нове понуде.

11.Одлуку о давању у закуп пословног простора доноси Општинско веће Општине Топола, на образложен предлог комисије.

12.Понуђач коме је дат пословни простор у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана позива за закључење уговора, приступи закључењу уговора о закупу.

13.Уколико изабрани понуђач не закључи уговор о закупу у остављеном року, губи право на повраћај депозита.

14.За све додатне информације обратити се на телефон 034/6811-008, контакт: Виолета Говедарица.

БРОЈ: 361-5/2022-02

ДАТУМ: 31.01.2022.г.

КОМИСИЈА ЗА ЗАКУП

председник комисије,

Виолета Говедарица