На основу члана 9. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 05/2019), Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, број 14/2021) и Закључка Општинског већа Општине Топола бр. 020-68/2024-05-III 28.02.2024. године,

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 13.03.2024. године, донело је

О Д Л У К У

о покретању поступка давања на коришћење

изграђеног јавног грађевинског земљишта

ради постављања привремених монтажних објеката – киоска

 

 1. Покреће се поступак прикупљања писмених понуда ради давања на коришћење на одређено време локација на изграђеном јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, и то:
  • Локација М1 (локација број 44 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п. бр. 1751, КО Топола варош);
  • Локација М2 (локација број 45 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п. бр. 2804/1, 1751 и 1749 КО Топола) – поставити нови типски монтажни објекат посебне врсте који представља киоск у склопу аутобуског стајалишта;
  • Локација М3 (локација број 46 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п. бр. 2804/1 и 1749, КО Топола варош);
  • Локација М4 (локација број 47 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п. бр. 1751, КО Топола варош);
  • Локација М5 (локација број 16б по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п. бр. 2804/1, КО Топола варош);
  • Локација М6 (локација број 11 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п. бр. 2804/1, испред к.п. бр. 1695, КО Топола варош);
  • Локација М7 (локација број 11 по програму из 2004. године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п. бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1695, КО Топола варош);
  • Локација М12 (локација број 8 по програму из 2004. године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п. бр. 1533, КО Топола варош);
  • Локација М13 (локација број 38 по програму из 2004. године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п. бр. 1533, КО Топола варош);
  • Локација М14 (локација број 39 по програму из 2004. године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п. бр. 1548, КО Топола варош);
  • Локација М15 (локација број 40 по програму из 2004. године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п. бр. 1548, КО Топола варош);
  • Локација М16 (локација број 41 по програму из 2004. године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п. бр. 1548, КО Топола варош);
  • Локација М17 (локација број 42 по програму из 2004. године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п. бр. 1548, КО Топола варош);
 • Локација М18 (локација број 43 по програму из 2004. године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п. бр. 1548, КО Топола варош);
 • Локација М24 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п. бр. 815/5);
 • Локација М25 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п. бр. 815/5);
 1. Корисници су дужни да привремене монтажне објекте поставе у складу са Програмом за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, број 14/2021). Власници постојећих монтажних објеката дужни су да монтажне објекте замене са новим типским монтажним објектима у складу са Програмом.
 1. Киосци који се постављају служе за обављање занатско – услужних и других делатности и неопходно је да испуњавају санитарно – техничке и амбијеталне услове. У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија, књиге,школски прибор, играчке, бижутерија, лутрија и други производи у оригиналној амбалажи) и обављати трговачке, занатско – услужне и друге делатности, које не утичу штетно на животну средину.
 1. Максимална дозвољена површина киоска износи 10,5 m².
 1. На киосцима није дозовљено постављање рекламних табли изнад горе прописаних максималних висина самог мотажног објекта – киоска.
 1. Програмом су предвиђена 2 типа мањих монтажних објеката за постављање: ТИП_1 – димензија 3,50 х 3,00 m и ТИП_2 – димензија 4,00 х 2,6 m. ТИП_1 има два модела (подтипа) ТИП_1а – мањи монтажни објекат киоск и ТИП_1б – мањи монтажни објеекат за услужне делатности.
 1. Изграђено јавно грађевинско земљиште даје се на привремено коришћење на временски период до највише 5 година, почевши од дана закључења уговора о додели на коришћење локације.
 1. Почетна цена за давање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта износи 275,00 динара/m2 месечно у I зони, односно 250,00 динара/m2 месечно у II зони. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара за све учеснике у поступку. Зоне су одређене Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Топола („Сл. гласник РС“, бр. 19/2013).
 1. Изграђено јавно грађевинско земљиште на привремено коришћење ради постављања привременог монтажног објекта из тачке 1. ове одлуке добиће физичко или правно лице које у поступку понуди највећу цену.
 1. Поступак давања на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката путем прикупљања писмених понуда спроводи Комисија у следећем саставу:
 • Виолета Говедарица, правник – председник комисије;
 • Милица Муминовић, дипл. архитекта – члан комисије;
 • Александра Дрекаловић, дипл. архитекта – члан комисије;
 • Маријана Андрић, дипл. архитекта – члан комисије;
 • Душица Илић Недић, дипл. биолог – члан комисије;
 1. Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Топола, званичном сајту општине Топола и средству јавног информисања на територији општине Топола. Јавно оглашавање траје 15 дана.
 1. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-108/2024-05-III

Дана: 13.03.2024. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.