На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14 др. закона, 101/16 др. закона, 47/18 и 111/2021-др. закон) и члана 20. став 1. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник СО Топола“ број 3/19 и 16/23),

Председник Скупштине општине Топола доноси

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

  1. Расписујем изборе за чланове Савета месних заједница Маскар и Рајковац за дан 30.06.2024. године у времену од 12.00 до 20.00 часова.
  1. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку ступањем на снагу ове Одлуке.
  1. Изборе за чланове Савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама („Службени гласник СО Топола“ број 3/19 и 16/23).
  1. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“, а објавиће се и на огласним таблама месних заједница, путем средстава јавног информисања и на интернет страници општине Топола.

ОПШТИНА ТОПОЛА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-294/2024-05-I

Датум: 05.06.2024. године.

Топола

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Јовановић, с.р.