Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за општу управу

Број:100-20/2024-05

Датум:11.06.2024. године

Т  О  П  О  Л  А

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

РАДНО МЕСТО:ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ ОДРЖАВАЊУ И РАЗВОЈУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

 1. Орган/служба/организација у ком/којој се радно место попуњава:

Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање, Општинске управе општине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра Iбр. 9.

 1. Радно место које се попуњава:

Послови подршке одржавању и развоју информационог система, звање млађи сарадник, уСлужби за скупштинске, заједничке послове и информисање, Општинске управе општине Топола, 1 извршилац.

 • Опис послова на радном месту:

Стара се уз надзор, упутства и детаљна усмерења руководећег запосленог о одржавању и развоју информационог система; учествује у обуци и пружа сручну помоћ корисницима апликативног софтвера; врши послове аутоматизације, евиденције и претраживања података уз коришћење интегралног информационог система у складу са корисничким захтевима; остварује сарадњу са надлежним службама за информатику и одржавању хардвера; води рачуна о изради копије резервних података (beckup); учествује у набавци рачунарске опреме и води бригу о сигурности и безбедности информација, система и опреме; пружа техничку подршку у вези спровођења избора, референдума и пописа становништва; води евиденцију о набавци и правилнику и правилном коришћењу рачунарске опреме; врши ажурирање званичне презентације општине Топола; креира и врши објављивање Службеног Гласника СО Топола на званичну презентацију општине Топола; врши ажурирање информатора о раду у складу са законским прописима и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

 1. Услови за запослење на радном месту:
 • Стечено високо образовање из области информатике на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од 3 године,
 • најмање девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона,
 • држављанство Републике Србије,
 • пунолетство,
 • да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,
 • да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

 

Положен стручни испит за рад у државним органима не представља услов нити предност за заснивање радног односана радном месту за које је расписан јавни конкурс.

 

 1. Врста радног односа

На радном месту се заснива радни однос на неодређене време.

 

 1. Место рада:

Општинска управа општине Топола,ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

 

 • Компетенције које се проверавају у изборном поступку

У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 • Поступак и начин провере компетенција
 1. Провера општих функционалних компетенција:
  • „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Пословна комуникација” –вршиће се путем теста (писмено).
  • „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  • Посебна функционална компетенција информатички послови, серверски оперативни систем (MS Windows)– вршиће се путем писане симулације;

2.2 Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места,Закон о информационој безбедности провераваће се путем есеја (писмено);

 • Посебна функционална компетенција Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа Статут општине Топола – вршиће се путем есеја (писмено).

 

 1. Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритетвршиће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

 1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе вршиће сепутем разговора са конкурсном комисијом (усмено).
 1. Достављање доказапри подношењу пријаве
 2. Ако имате важећи сертификат, потврду или други одговарајући писани доказ о томе да поседујете дигиталне компетенције (знања и вештине о основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларним калкулацијама)и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања ове компетенције, можететај доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај конкурс.

Напомена:Ако не доставите наведени доказ, провера компетенције „дигитална писменост”извршиће се писмено.Ако конкурсна комисија увидом у достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да ли је Ваша дигитална писменост на потребном нивоу, позваћемоВас на тестирање ове компетенције, без обзира на достављени доказ.

 1. Докази који се достављају током изборног поступка

Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће доказе:

 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
 • Докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;

Међутим, ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5 радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.

 1. Предносткод избора кандидата

На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом 111. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).

 • Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријавена овај конкурс доступан је на интернет презентацији општине Топола или га лица у штампаном облику могу преузети на писарници Општинске управе Општине Топола.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве у органу.

 • Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је15 дана и почиње да тече од дана13.06.2024.године, а окончава се дана 27.06.2024.године.

 • Адреса на коју се подносе пријаве:

Поштом Општинској управи општине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, са назнаком „за јавни конкурс”

 1. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Изборни поступак ће се спроводити почев од 01.07.2024. године, са почетком у 10 часова, у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9, о чему ће кандидати бити обавештени путемтелефона.

 • Обавеза пробног рада

Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.

Напомена:Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.

Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи државни стручни испит, лицу престаје радни однос.

 • Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Софија Радојковић, тел: 034/6811-008 локал 102, моб: 064/388-23-58.

* Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола

Линк ка обрасцу пријаве за ово радно местоhttps://topola.rs/dokumenta/

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕУПРАВЕ

Милица Станишић, дипл. правник

62. Послови подршке и одржавања информационог система