На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), члана 67. Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), чланова 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, н седници одржаној дана 15.09.2022. године, донело је

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-447/2022-03 од 09.09.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Иван Ћатић

Горња Трнава

404-355/2022-03

од 28.07.2022.

Управљање ризицима 139.797,83 13.979,78 10
2 Небојша Симић

Наталинци

404-357/2022-03

од 01.08.2022.

Управљање ризицима 20.106,99 2.010,69 10
3 Дејан Живановић

Винча

404-359/2022-03

од 02.08.2022.

Управљање ризицима 336.308,02 33.630,80 10
4 Мирољуб Јевтић

Доња Трнава

404-362/2022-03

од 02.08.2022.

Управљање ризицима 289.609,47 28.960,94 10
5 Иван Милић

Топола (Варошица)

404-368/2022-03

од 08.08.2022.

Управљање ризицима 115.874,40 11.587,44 10
6 Невена Јаковљевић

Топола (Варошица)

404-369/2022-03

од 09.08.2022.

Управљање ризицима 125.077,00 12.507,70 10
7 Драгомир Живановић

Топола (Село)

404-370/2022-03

од 10.08.2022.

Управљање ризицима 96.515,82 9.651,58 10
8 Стефан Милић

Горња Трнава

404-371/2022-03

од 10.08.2022.

Управљање ризицима 119.237,17 11.923,71 10
9 Марко Живановић

Винча

404-372/2022-03

од 10.08.2022.

Управљање ризицима 286.243,43 28.624,34 10
10 Мирослав Радовановић

Божурња

404-381/2022-03

од 12.08.2022.

Управљање ризицима 108.112,60 10.811,26 10
11 Милован Јовановић

Блазнава

404-384/2022-03

од 15.08.2022.

Управљање ризицима 40.707,12 4.070,71 10
12 Драган Јовановић

Блазнава

404-385/2022-03

од 15.08.2022.

Управљање ризицима 356.804,64 35.680,46 10
13 Живан Недељковић

Блазнава

404-389/2022-03

од 16.08.2022.

Управљање ризицима 181.159,58 18.115,95 10
14 Милан Ранковић

Топола

( Варошица)

404-395/2022-03

од 17.08.2022.

Управљање ризицима 11.542,92 1.154,29 10
15 Горан Вукашиновић

Винча

404-397/2022-03

од 19.08.2022.

Управљање ризицима 610.172,91 50.000,00 8,19
16 Зоран Вукашиновић

Винча

404-398/2022-03

од 19.08.2022.

Управљање ризицима 483.347,16 48.334,71 10
17 Властимир Бабић

Топола (Варошица)

404-399/2022-03

од 19.08.2022.

Управљање ризицима 178.284,24 17.828,42 10
18 Драган Ранчић

Овсиште

404-401/2022-03

од 19.08.2022.

Управљање ризицима 324.788,91 32.478,89 10
19 Милош Милановић

Пласковац

404-403/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 504.944,08 50.000,00 9,90
20 Милан Алексијевић

Горња Трнава

404-404/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 307.682,26 30.768,22 10
21 Милан Марковић

Блазнава

404-405/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 172.861,42 17.286,14 10
22 Михаило Јовановић

Пласковац

404-406/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 168.318,79 16.831,87 10
23 Миле Миленковић

Топола (Варошица)

404-407/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 12.670,17 1.267,01 10
24 Живка Спасић

Топола (Варошица)

404-408/2022-03

од 22.08.2022.

Управљање ризицима 49.925,73 4.992,57 10
25 Мирослав Јаковљевић

Топола (Варошица)

404-412/2022-03

од 23.08.2022.

Управљање ризицима 93.420,00 9.342,00 10
26 Петар Миловановић

Винча

404-414/2022-03

од 23.08.2022.

Управљање ризицима 278.445,17 27.844,51 10
27 Раде Ђуровац

Горња Шаторња

404-415/2022-03

од 24.08.2022.

Управљање ризицима 173.370,26 17.337,02 10
28 Миљан Ивовић

Јунковац

404-416/2022-03

од 24.08.2022.

Управљање ризицима 74.373,97 7.437,39 10
29 Радован Матић

Винча

404-418/2022-03

од 26.08.2022.

Управљање ризицима 163.710,06 16.371,00 10
30 Ненад Матић

Винча

404-419/2022-03

од 26.08.2022.

Управљање ризицима 79.657,04 7.965,70 10
31 Љиљана Милетић

Топола (Село)

404-422/2022-03

од 30.08.2022.

Управљање ризицима 74.270,24 7.427,02 10
32 Миодраг Петровић

Топола (Село)

404-424/2022-03

од 30.08.2022.

Управљање ризицима 223.409,34 22.340,93 10
33 Јелена Митровић

Рајковац

404-429/2022-03

од 31.08.2022.

Управљање ризицима 12.647,14 1.264,71 10
34 Владан Радовановић

Винча

404-432/2022-03

од 02.09.2022.

Управљање ризицима 119.683,57 11.968,35 10
35 Радосав Стевановић

Топола ( Село)

404-433/2022-03

од 02.09.2022.

Управљање ризицима 208.192,94 20.819,29 10
36 Бојан Миловановић

Овсиште

404-435/2022-03

од 02.09.2022.

Управљање ризицима 49.891,05 4.989,10 10
37 Лила Маринковић

Горња Трнава

404-436/2022-03

од 02.09.2022.

Управљање ризицима 128.116,20 12.811,62 10
38 Србољуб Радојевић

Јунковац

404-438/2022-03

од 06.09.2022.

Управљање ризицима 180.382,34 18.038,23 10
39 Зоран Миливојевић

Јунковац

404-442/2022-03

од 07.09.2022.

Управљање ризицима 470.901,18 47.090,11 10
40 Марко Миливојевић

Јунковац

404-443/2022-03

од 07.09.2022.

Управљање ризицима 83.232,32 8.323,23 10
                                                              УКУПНО 7.453.795,48 733.867,69

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позиције67, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021, 8/2022 и 13/2022).

 

Члан 3.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

 

Члан 4.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

Члан 5.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 6.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 404-465/2022-05-III

Дана: 15.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.