На основу члана 73. став 1. Закона о  локалним изборима (,,Сл. гласник РС,, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС,  54/2011, 12/2020, 16/2020-аут.тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 34. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола,, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и члана 155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ број 3/2019),

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана  10.09.2022. године донела је

О Д Л У К У

 Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Топола изабраном на изборима одржаним 21.06.2020. и 28.06.2020. године, Живојиновић Љубомиру из Божурње, са листе ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ – ПОМОЗИМО ДРАГАНУ – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ – БОЉА СРБИЈА

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Топола број 020-149/2020-05-I од 19.8.2020. године.

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно од 10.09.2022. године.

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“ и на веб-презентацији Општине Топола

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 64. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022) прописано је да о потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.

Чланом 73. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022) прописано је да се мандат који одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена на које је изабран додељује првом следећем кандидату исте политичке странке на тој изборној листи коме није био додељен мандат одборника.

На основу напред изнетог Изборна комисија општине Топола је у складу са Законом,  Решењем број 374/2022 дана 10.09.2022. године доделила мандат одборника у Скупштини општине Топола Живојиновић Љубомиру из Тополе

С обзиром да, сагласно одредбама члана 72. став 3. Закона о локалним изборима, мандат новог одборника почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:Против ове Одлуке подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од дана доношења ове Одлуке, и то преко Скупштине општине Топола.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      

Број: 020-417/2022-05-I                                                          

Дана: 10.09.2022. године                                                                                                                  

                                       

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јасна Вуковић, с.р.