Рани јавни увид

Јавни увид

Јавни увид у План генералне регулације насеља Топола

Јавни увид у План генералне регулације насеља Топола

Нацрт Плана генералне регулације насеља Топола

1. Обухват плана на катастарском плану

2. Постојећа намена површина

3.1 Планирана намена површина

3.2 Планирана намена површина

3.3 Планирана намена површина

3.а Подела плана на урбанистичке целине и подцелине

4.1 Регулациони и нивелациони план са саобраћајним решењем

4.2 Регулациони и нивелациони план са саобраћајним решењем

4.3 Регулациони и нивелациони план са саобраћајним решењем

5.Водоводна мрежа

6.Канализациона мрежа

7. Електроенергетска мрежа

8.Телекомуникациона мрежа

9. Гасоводна мрежа

10.1 Синхрон план

10.2 Синхрон план

10.3 Синхрон план

11. Начин спровођења плана

12. Заштита културног наслеђа и природних добара

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације насеља Топола