На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ТОПОЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ

 

  1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Топола у сталном саставу:

1) Бојан Ђуровац, дипл.правник из Тополе, на предлог БС-председник,

– Андријана Јанковић, дипл. правник из Доње Трнаве на предлог БС-заменик председника,

2) Јасна Миљковић, дипл.екон.из Јунковца, на предлог БС-члан

– Милован  Живановић, пензионер из Тополе, на предлог ПУПС-а – заменик члана,

3) Вера Радојковић, хемијски техничар из Тополе, на предлог БС – члан

– Милета Матић из Доње Трнаве на предлог БС – заменик члана

4)  Данијела Цветковић из Блазнаве  на предлог СНС – члан

– Мирослав Јевтић, специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине из села Тополе – на предлог БС – заменик члана

5)  Наталија Ћатовић, дипл. правник из Тополе на предлог СПС – члан

– Гружанин Душанка, пензионер из Јарменоваца на предлог СПС – заменик члана

6)  Горан Симић, пољ. техничар из Клоке на предлог НЉБТ – члан,

– Саша Јевтић, дипл. економиста из Тополе на предлог НЉБТ – заменик члана,

7)  Илија Васић из  Жабара  на предлог СРС – члан

– Гордана Весић из Јарменоваца  на предлог СРС – заменик члана

8) Тијана Ђоковић, мастер правник из Винче – секретар

– Сања Николић, дипл. правник из Тополе – заменик секретара

  1. У Општинску изборну комисију општине Топола у сталном саставу именују се:

1) за председника Бојан Ђуровац, дипл. правник из Тополе, на предлог БС-ПД-СНП

– за заменика председника Сања Николић, дипл. правник из Тополе, на предлог БС-ПД-СНП

2) за члана Јасна Миљковић, дипл.екон.из Јунковца, на предлог БС-ПД-СНП

– за заменика члана Мирослав Јевтић, специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине из села Тополе, на предлог БС-ПД-СНП

3) за члана Вера Радојковић, хемијски техничар из Тополе, на предлог БС-ПД-СНП

– за заменика члана Драгиша Ђорђевић, вет. техничар из Тополе, на предлог БС-ПД-СНП,

4) за члана Дејан Дуњић, дипл. правник из Тополе, на предлог СНС

– за заменика члана Снежана Вуловић, дипл. географ из Тополе, на предлог СНС,

5) за члана Драгана Арсенијевић,  дипл. економиста за туризам из Тополе, на предлог СНС,

– за заменика члана Бранко Јевђић, инжењер електротехнике из Тополе, на предлог СНС,

6) за члана Драган Николић, пољопривредник из Горовича, на предлог НЉ БТ,

– за заменика члана Марко Јовановић, пољопривредник из Загорице, на предлог НЉ БТ,

7) за члана Александар Аксентијевић , пољопривредник из Шума, на предлог ПОКС,

– за заменика члана Александар Лекић, дипл. правник из Топола, на предлог СПС.

8) За секретара Ђорђе Глигоријевић, дипл. правник из села Тополе-Бор,

– За заменика секретара Софија Радојковић, дипл. правник из Тополе

  1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.

С обзиром на то да у општини Топола на дан ступања на снагу Закона има 17.682 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6  чланова, заменик председника и 6 заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних наука.

У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.

У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи „Боља Србија-помозимо Драгану-СНП”  са 17 одборника, Одборничкој групи „За нашу децу“ са 9 одборника, Одборничкој групи „Нови људи за бољу Тополу“ са 6 одборника.

Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада и самосталним одборницима , који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са Изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“ са 3 одборника и са Изборне листе „За Краљевину Србију-За процват Тополе (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт)“ са 1 одборником.

У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у области правних наука.

У складу са наведеним, Одборничка група „Боља Србија-помозимо Драгану-СНП“ је у Општинску изборну комисију предложила чланове: Бојана Ђуровца дип.правника из Тополе, Сању Николић дипл.правника из Тополе, Јасну Миљковић дипл.екон.из Јунковца, Мирослава Јевтић спец. струк. аналитичара зашт.  жив. средине из села Тополе, Веру Радојковић хем.техничара из Тополе, Драгишу Ђорђевић вет.техничара из Тополе, Одборничка група „За нашу децу“ је у Општинску изборну комисију предложила Дејана Дуњић дипл.правника из Тополе, Снежану Вуловић дипл.геог. из Тополе, Драгану Арсенијевић дипл.екон.за туризам из Тополе, Бранка Јевђић инг.електротехнике из Тополе, Одборничка група „Нови људи за бољу Тополу“ је предложила Драгана Николић пољопривредника из Горовича и Марка Јовановић, пољопривредника из Загорице, странка „Покрет обнове краљевине Србије“ је предложила Александра Аксентијевић из Шума и странка „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ је предложила Александра Лекић дипл.правника из Тополе.

Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Ђорђа Глигоријевић, дипл.правника из с.Тополе – Бор запосленог у Општинској управи општине Топола-Одељење за општу, а за заменика секретара Софију Радојковић, дипл.правник из Тополе, приправника у Основном суду Аранђеловац-Судска јединица Топола

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине Топола може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Број: 020-32/2022-05-I

У  Тополи 11. фебруара 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Радојковић