На основу одредби члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 14/2022) и члана 24. став 4. Закона о избору народних посланика(„Службени гласник РС”, 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола, на седници одржаној дана 13.02.2022.године, донела је

П О С Л О В Н И К

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

I.ОСHOBHE ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се организација, начин рада и одлучивања Општинске изборне комисије општине Топола (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у згради Скупштине општине Тополе, ул. Булевар краља Александра I број 9.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи округли печат штамбиљкоји се израђују у складу са прописима којима је уређена израда печата и штамбиља државних органа.

Комисија у свом раду користи деловодник.

II.CACTAB И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине председник и чланови комисије у сталном и проширеном саставу.

Комисију у сталном саставу чине председник,шест чланова, заменик председника и шест заменика чланова.

У спровођењу првих избора за народне посланике који буду расписани након ступања на снагу Закона о избору народних посланика (“Сл. гласник РС”, бр. 14/2022) према чл. 179 у стални састав Општинске изборне комисије улази и по један члан и заменик члана које именује Републичка изборна комисија на предлог председника Народне скупштине, а мандат им траје док збирни извештај о резултатима гласања не постане коначан.

Мандат сталног састава изборне комисије престаје када нов сазив скупштине именује нов стални састав изборне комисије.

Члана и заменика члана локалне изборне комисије у проширеном саставу именује општинска изборна комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе, који мора бити достављен најкасније седам дана пре дана гласања.

Општинска изборна комисија дужна је да донесе решење о предлогу за именовање члана и заменика члана општинске изборне комисије у проширеном саставу у року од 24 часа од пријема предлога.

Ако подносилац проглашене изборне листе не предложи члана, односно заменика члана органа за спровођење избора у проширеном саставу у року који је прописан законом, орган наставља да ради и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе.

Општинска изборна комисија ради у проширеном саставу док збирни извештај о резултатима гласања не постане коначан.

Секретар Комисије и заменик секретара Комисије

Члан 5.

Учесници у раду Општинске изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије.

Одредбе Закона о избору народних посланика (“Сл. гласник РС”, бр. 14/2022), Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 14/2022) и овог Правилника којима се уређује престанак функције у органу за спровођење избора сходно се примењују и на секретара и заменика секретара изборне комисије.

Радне групе

Члан 6

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да образује радне rpyne из реда својих чланова.

У рад радних група могу да буду укључени представници општинских органа и организација, ради пружања стручне помоћи.

Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.

Услови за рад Комисије

Члан 7

Служба Скупштине општине о6ез6еђује и пружа неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе Комисије и њених радних група, у складу са законом и одлуком о организацији и раду те службе.

О о6езбеђивању услова за рад Комисије стара се секретар Комисије.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима:

1) стара се о законитом спровођењу локалних из6ора;

2) организује техничку npиnpeму за локалне иэборе;

3) објављује роковник эа вршење изборних радњи;

4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи;

5) именује, разрешава и констатује престанак функције члана и заменика члана органа за сnpовођење избора,

6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи изборну листу, као и закључак којим налаже подносиоцу изборне листе да отклони недостатке изборне листе,

7) доносн решење којим констатује да је повучена проглашена изборна листа,

8) доноси решење којим констатује да место кандидата за одборника на изборној листи остаје празно;

9) одређује бирачка места;

10) обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора;

11) утвђује облик, изглед и боју гласачних листића и контралног листа за проверу исправности гласачке кутије;

12) утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића;

13) одобрава штампање rласачких листића и врши надзар над њиховим штампањем;

14) уређује начин примопредаје изборног материјала пре и после гласања;

15)даје информације бирачима о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да су гласали на изборима;

16) Оставља податке органима надлежним за nрикупљање иобраду статистичкихподатака;

17) одлучује о приговорима, у складу са овим законом;

18} утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва бирачка места која су обрађена у року од 24 часа од затварања бирачких места;

19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о резултатима избора;

20)nодноси скупштини извештај о спроведеним изборима;

21)обавља и дpуre послове предвиђене овим законом,

Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о избору народник посланика:

1) организује техничку припрему за изборе;

2) именује, разрешава и констатује престанак функције чланова и заменика чланова органа за спровођење избора, у складу са овим законом;

3) одређује бирачка места, у складу са овим законом;

4) одлучује о захтевима за поништавање гласања на бирачком месту због неправилности током спровођења гласања;

5) прима изборни материјал од Републичке изборне комисије и предаје га бирачким одборима;

6) преузима изборни материјал од бирачких одбора по завршетку гласања;

7) пружа подршку бирачким одборима приликом спровођења гласања;

8) обавештава Републичку изборну комисију о току гласања;

9) доноси збирни извештај о резултатима гласања са бирачких места која се налазе на њеној територији;

10) обавља друге послове у складу са законом и актима Републичке изборне комисије.

У свом раду изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на избор народних посланика.

Председник Комисије

Члан 9

Председник Комисије:

– представља Комисију,

– сазива седнице Комисије и председава седницама,

– потписује акте Комисије,

– одоборава службена путовања у земљи и иностранству,

– стара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу са прописима и благовремено,

– стара се о примени овог пословника, и

– обавља друге послове утврђене законом и овим Пословником.

Председник Комисије може да овласти секретара Комисије да потписује акте Комисије које се односе на питања оперативног карактера.

Заменик председника Комисије

Члан 10

Заменик председника Комисије обавља дужности председника Комисије у случају његове одсутности или спречености за обављање функције, а може да обавља и послове за које га председник Комисије овласти.

Чланови Комисије

Члан 11

Чланови Комисије имају право и обавезу:

– да редовно присуствују седницама Комисије,

– да учествују у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници,

– да обављају све дужнoсти и задатке које одреди Комисија.

Чланови Комисије своја права и дужности остварују активним учешћем у припремању, расправи, одлучивању и спровођењу одлука и закључака Kомисије.

Заменик члана Комисије има иста права и дужности као и члан којег замењује.

Заменик члана Комисије има право гласа само када је одсутан члан којег замењује.

Секретар Комисије

члан 12

Секретар Комисије:

– припрема седнице Комисије,

– координира рад чланова и заменика чланова Комисије,

– помаже председнику Комисије у обављању послова из његове надлежности,

– стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у складу са законом, овим пословником и налозима председника Комисије.

Члан 13

Председник Комисије, чланови, секретар и њихови заменици дужни су да св пристојно понашају, да чувају углед и достојанство Комисије и да се свакоме oбpaћаjy са уважавањем. Председник Комисије, чланови, секретар и њихови заменици дужни су да на сваки начин воде рачуна да се изборни поступак спроводи на поштен и законит начин.

Члан 14

Председнику Комисије, члановима, секретару и њиховим заменицима је эабрањено да:

1) на седницама Комисије употребљавају мобилне телефоне и друге телекомуникационе уређаје;

2) се непристојно поношају, угражавају мир, спокојство и рад чланова комисије и трећих лица;

3) исказују наклоност или ненаклоност према учесницима изборног поступка;

4) у комуникацији са члановима комисије и трећим лицима употребљавају увредљиве изразе и на сличан начин нарушавају ред;

5) долазе на рад у Комисију под дејством алкохола и других опојних средстава;

6) износе речи и информације у вези са радом Комисије, а нарочито оне које могу да угрозе рад Комисије и изазову опште стање панике;

7) обавештавају јавност (путем средстава јавног обавештавања – радија, телевизије, штампаних медија, електронских медија, друштвених мрежа и сл.) о предузеrnм радњама и донетим одлукама, осим у случајевима предвиfјеним Пословником;

Члан 15

За повреду дужности, обавеза и поступање противно забранама прописаних Пословником председнику Комисије, члановима, секретару и њиховим заменицима може се изрећи:

1) Опомена;

2) Удаљење са седнице или радне активности у току (у даљем тексту: удаљење);

3) Суспензија рада у радним групама Комисије (у даљем тексту; суспензија).

Члан 16

Опомена се изриче за блаже повреде дужности, обаееза и поступање противно забранама из члана 15, став 1, тачка 1) и 2) Пословника. Меру удаљења се изриче за повреду дужности, обавезе и поступање противно забранама након иэречене опомене, као и у случају поступања супротно забранама из члана 15, став 1, твчка 3) 4) и 5) Пословника. Мера из става 2 овоr члана изриче се уколико је угрожен рад Комисије или спокојство присутних лица. Мера суспензије рада у радним групама Комисије се изриче се эа теже повреде дужности, и поступање противно забранама из члана 15, став 1, тачке 6) и 7) Пословника,

Члан 17

За секретара, чланове и њихове заменике, мере из члана 17 изриче председник или заменик председника комисије посебним решењем. За председника и заменика председника, мере из члана 17 изриче Комисија посебним решењем. Пре изрицања мере, овлашhени субјекти из става 1 и 2 овог члана, утврђују степен повреде дужности, обавеза и поступања противно забранама.

Члан 18

Лицу против кога је предложено изрицање мере мора бити омогућено да се писмено или усмено изјасни о околностима случаја.

IV.НАЧИН РАДА

Члан 19

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Члан 20.

Комисија ради у седницама. Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.

Електронскa седницa

Члан 21.

Електронска седница одржава се разменом електронских порука са електронском адресом Општинске изборне комисије: oik@topola.com.

Електронску седницу сазива председник Комисије.

Електронска седница сазива се електронским путем, слањем сазива на адресе за пријем електронске поште коју чланови и заменици чланова Комисије пријављују секретару Комисије као своју званичну адресу за пријем и слање електронске поште.

О сазивању електронске седнице чланови и заменици чланова Комисије обавештавају се и слањем поруке телефонским путем.

У сазиву електронске седнице обавезно се наводи разлог одржавања електронске седнице.

На електронској седници одлучује се по тачкама дневног реда који је утврђен у сазиву електронске седнице.

Уз сазив електронске седнице, члановима и заменицима чланова Комисије доставља се, у електронском облику, материјал који је предмет одлучивања на електронској седници.

На електронској седници, чланови Комисије се изјашњавају о тачкама дневног реда електронске седнице, тако што одговарају на електронску поруку којом им је достављен сазив електронске седнице и гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за предлог из сваке тачке дневног реда електронске седнице.

Чланови Комисије се изјашњавају о тачкама дневног реда електронске седнице у року од тричаса од часа слања сазива електронске седнице.

Одлука на електронској седници је донета ако је „за“ гласала већина од укупног броја чланова Комисије.

Електронска седница сматра се одржаном без обзира на број чланова Комисије који су доставили свој одговор на електронску поруку којом им је достављен сазив електронске седнице.

У року од једног часа од истека рока у којем је требало да се чланови Комисије изјасне о тачкама дневног реда електронске седнице, секретар Комисије сачињава преглед гласања по свим тачкама дневног реда електронске седнице и доставља га свим члановима Комисије електронским путем, узимајући у обзир само благовремено примљене одговоре чланова Комисије.

Изузетно од става 12. овог члана, секретар Комисије сачињава преглед гласања по свим тачкама дневног реда електронске седнице и доставља га свим члановима Комисије и пре истека рока за изјашњавање чланова Комисије, под условом да су се сви чланови односно заменици чланова Комисије изјаснили о свим тачкама дневног реда.

Електронска седница сматра се завршеном часом достављања прегледа гласања из става 12. овог члана.

О електронској седници сачињава се записник, у којем се констатује који су чланови Комисије благовремено одговорили на електронску поруку којом им је достављен сазив електронске седнице, као и резултат гласања по свакој тачки дневног реда електронске седнице, при чему се у обзир узимају само благовремено примљени одговори.

Записник електронске седнице усваја се на првој наредној седници Комисије.

Уз записник, као његов саставни део, прилажу се сви одговори чланова Комисије односно одговори заменика оних чланова Комисије који нису благовремено доставили одговоре, као и порука којом је члановима Комисије достављен преглед гласања из става 12. овог члана.

Сазивање седнице Комисије

Члан 22.

Седницу Комисије сазива председник комисије, на своју иницијативу или кад то предложи најмање трећина чланова комисије, водећи рачуна о роковима утврђеним законом.

Позив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује се члановима комисије и њиховим заменицима, писаним путем, телефоном, путем електронске поште или на други одговарајући начин најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице или раније у случају потребе.

Дневни ред се утврђује на почетку седнице Комисије.

Позив за седницу садржи дан, време, место одржавања седнице Комисије и предлог дневног реда. Уз позив за седницу, члановима и заменицима чланова Комисије доставља се и материјал припремљен за тачке предложеног дневног реда, као и записник претходне седнице Комисије, уколико је сачињен искључиво путем електронске nоште, осим уколико законом није предвиђено другачије.

Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред предлаже у захтеву за сазивање седнице.

Члан 23.

Седницом комисије председава председник Комисије, стара се о реду на седницама и даје реч члановима и заменицима чланова пријављеним за учешће у расправи, у случају да неко од присутних омета рад Комисије може се донети одлуку да се исти привремено удаљи.

У случају када председник мора да напусти седницу, председавање преузима заменик председника, односно у случају да је заменик председника одсутан, најстарији присутни члан Комисије. Уколико најстарији присутни присутни члан Комисије не може или неће да преузме председавање седници, председавање преузима следећи најстари члан Комисије.

У расправи на седници могу да учествују председник Комисије, чланови Комисије, секретар Комисије и њихови заменици.

Седници, на позив председника Комисије, могу да присуствују и у расправи могу да учествују и предсавници државних и локалних органа и организација, уколико се на седници разматрају питања из њиховог делокруга, о чему председавајући обавештава чланове Комисије на почетку седнице.

Ток седнице

Члан 24.

Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници присуствује већина од укупног броја чланова, односно заменика чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу

О раду на седници води се записник.

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника са претходне седнице, уколико је сачињен и благовремено достављен члановима и заменицима чланова Комисије.

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, односно заменик члана.

Уколико нема изнетих примедби на записник, председавајући ставља на гласање записник у предложеном тексту.

О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом којим су изнете у расправи.

Након одлучивања о nримедбама на записник, председавајући констатује да је записник усвојен у предложеном тексту, односно са прихваћеним примедбама.

Члан 25.

Дневни ред седнице утврђује Комисија.

Право да предложи измену или допуну предложеног дневног реда има сваки члан Комисије, односно заменик члана.

О предлозима эа измену или допуну предложеног дневног реда одлучује се без расправе,редом којим су предлози изнети на седници. Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну предложеног дневног реда, Комисија гласа о усвајању дневног реда у целини. На предлог председавајућег или члана Комисије, односно заменика члана, Комисија може да одпучи да се време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, ограничи на пет минута.

Члан 26.

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда.

Пре отварања расnраве по тачки дневног реда, Комисију извештава председник Комисије, или члан Комисије којегје одредио председник Комисије и који предлаже начин поступања Комисије (известилац). Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси Комисија, пре отварања расправе, Комисију са предлогом акта упознаје секретар Комисије.

Члан 27.

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје реч члановима и заменицима чланова Комисије пријављеним за учешће у расправи.

Када процени да је то неопходно, председавајући може да одреди паузу.

Одлучивање

Члан 28.

Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда исцрпљена, председавајући закључује расправу, након чега се прелази на одлучивање.

Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије у сталном, односно проширеном саставу.

Право гласа имају само чланови Комисије, док заменици чланова имају право гласа само у случају одсуства члана којег замењују.

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног реда, председавајући ставља на гласање предлоге редом којим су изнети.

Гласање на седници је јавно.

На гласање се ставља усвајање изнетог nредлога. Чланови Комисије се изјашњавају „за“ или „против“ предлога или се уздржавају од гласања.

Гласање се врши подизањем руке.

Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину гласова, сматраће се да је предлог одбијен.

.

Члан 29.

Уколико су у току расправе изнети предлози за брисање, односно измене акта, председавајући на гласање прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се обавља према редоследу по ком су изнети nредлози за брисање, односно измену, при чему председавајући на гласање ставља прво предлог за брисање, а потом предлог за измену.

Након гласања о свим предлозима, председавајући ставља на гласање усвајање предлога.

Изворници и преписи аката комисије

Члан 30.

Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Комисије, сачињен у прописаном облику, потписан од председавајуhег седници и оверен печатом Kомисије. О сачињавању и чувању изворника стара се секретар Комисије.

Ради достав.љања странкама, caчињава се препис изворника који у свему мора бити истоветан изворнику и који потписује секретар Комисије, а оверава се печатом Комисије. Уколико законом није предвиђено другачије, препис изворника доставља се скениран путем e-поште.

Одлучивање по приговорима

Члан 31.

О приговорима који су упућени Комисији, секретар односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије стручно мишљење о начину решавања приговора и на основу тог мишљења начиниће нацрт решења или одлуке.

Стручно мишљење из става 1 овог члана обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.

Комисија је дужна да у року од 72 часа донесе и објави решење о приговору.

Члан 32.

Против решења Комисије којим је одбачен или одбијен приговор подносилац приговора може поднети жалбу Вишем суду на чијем се подручју налази седиште скупштине у року од 72 часа од објављивања тог решења на веб-презентацији.

Жалба због тога што у прописаном року није донета одлука о приговору може се поднети у року од 72 часа од истека рока у којем је требало да буде донета одлука о приговору.

Против решења Комисије којим је усвојен приговор подносилац проглашене изборне листе, подносилац изборне листе, политичка странка, одборничка група, кандидат за одборника, бирач и лице чије је име у називу изборне листе или у називу подносиоца изборне листе могу поднети жалбу Вишем суду у року од 72 часа од објављивања тог решења на веб-презентацији ако им је тиме што је усвојен приговор непосредно повређен правни интерес.

Комисија дужна је да у року од 24 часа од пријема жалбе достави вишем суду жалбу и све списе тог предмета.

Члан 33.

У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о јединственом бирачком списку, Законом о финансирању политичких активности и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем управном поступку.

Записник

Члан 34.

О раду на седници Комисије сачињава се записник. Записник садржи главне податке о раду на седници, и тo: о присутним и одсутним члановима и заменицима чланова Комисије, као и о другим присутним лицима, о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети као и о резултатима свих гласања на седници.

На седници Комисије моry да се воде стенографске белешке, које чине саставни део записника. Уколико постоје услови за то, сачињава се препис тонског снимка седнице Комисије, који сасrавни део записника. Након усвајања, записник потписују председавајући седнице и секретар Комисије.

О сачињавању и чувању записника стара се секретар Комисије.

V. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35.

Рад Комисије је јаван.

Комисија обезбеђује јавност рада путем веб-презентације на начин који прописује Републичка изборна комисија, објављивањем аката и информација о раду Комисије на званичној интернет презентацији општине, издавањем саопштења за јавност преко службе Скупштине општине, омогућавањем присуства акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и по потреби одржавањем конференција за штампу и на друге начине.

Саопштење за јавност, по одобрењу председника Комисије, даје секретар Комисије односно лице које он овласти.

Конференцију за штампу може одржати председник или члан Комисије кога овласти председник Комисије.

Представници средстава јавног информисања

Члан 36.

Представницима средстава јавног информисања се присуствовање седницама Комиеије oмoryhyje у складу са актима Скуnштине општине којима се ypeђyje унутрашњи ред у Скупштини општине и акредитација представника средстава јавног информисања.

О дану, времену и месту одржаеања седница Комисије, средства јавног информисања обавештавају се преко службе Скупштине општине.

Члан 36.

Представницима средстава јавног информисања који присуствују седници Комисије стављају се на располагање материјали припремљени за рад на седници Комисије.

Посматрачи

Члан 37.

Заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и удружењима (посматрачи) Комисија одобрава праћење рада Комисије током изборног постуnка, у складу са правилима које прописује Комисија.

Испуњеност услова эа праhење рада Комисије констатује председавајући на седници Комисије.

Објављивање и достављање одлука локалне изборне комисије

Члан 38.

Одлуке општинске изборне комисије објављују се на веб-презентацији без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка седнице на којој су одлуке донете, на начин који прописује Републичка изборна комисија.

Сваку одлуку коју доноси у вези са спровођењем избора Општинска изборна комисија дужна је да без одлагања достави Републичкој изборној комисији у писменом облику и електронским путем на начин који прописује Републичка изборна комисија.

Када донесе и објави одлуку по захтеву, Општинска изборна комисија је дужна да подносиоца захтева телефоном или електронском поштом обавести да је одлука по његовом захтеву донета и објављена на веб-презентацији.

Ако је одлука општинске изборне комисије донета по захтеву, подносилац захтева може тражити да му се писмени отправак те одлуке уручи у седишту Општинске изборне комисије или пошаље поштом.

Време када је подносилац захтева обавештен телефоном или електронском поштом да је донета и објављена одлука по његовом захтеву, односно време када му је уручен писмени отправак одлуке у седишту Општинске изборне комисије или послат поштом не утиче на рачунање рока у којем може да поднесе правна средства против те одлуке.

Заштита података о личности

Члан 39.

Комисија у свом раду поступа у складу са прописима којима је уређена заштита података о личности. Секретар Комисије је дужан да се стара о томе да се приликом умножавања аката или предлога аката насталих у раду Комисије изврши анонимизација заштићених података о личности.

Право на накнаду за рад у Комисији

Члан 40.

Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији на спровођењу избора.

Висина накнаде за рад у Комисији утврђује се посебном одлуком Комисије, сходно ангажовању у раду Комисије у складу са посебном одлуком Републичке изборне комисије.

Решење о исплати накнаде за рад и Комисији доноси председник Комисије у складу са утврђеним критеријумима.

VII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 41.

На канцеларијско и архивско пословање Комисије примењују се праписи којима канцеларијско пословање и архивско пословање.

IХ. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 42.

Право предлагања измена и допуна Пословника имају сваки члан и эаменик члана Комисије. Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у писаном облику. Предлог из става 2. овог члана председник Комисије ставља на дневни ред седнице Комисије у што краћем року.

Х. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Привремено задржавање надлежности Управног суда

Члан 43.

Надлежност Управног суда о одлучивању по жалби одложена је и задржана је привремена надлежност Управног суда у року од једне године од дана ступања на снагу Закона о локалним изборима сходно члану 97. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 14/2022).

Члан 44.

Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим Пословником, могу да буду уређена посебном одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и овим Пословником.

Члан 45.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник општинске изборне комисије у Тополи број 2-2020 од 04.03.2020.године.

Члан 46.

Овај пословник ступа на снагу даном објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Топола“ и на интернет презентацији Републичке изборне комисије.

Број: 49/2022

У Тополи, 13.02.2022.године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац