На основу члана 39 став 1 тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021), члана 63 став 1 тачка 16 Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 240-10/2023-05-II од 5.07.2023. године, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Топола, са ванредне седнице одржане 5.07.2023. године,

Председник општине Топола, доноси

 

О Д Л У К У

о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Топола

I Укида се ванредна ситуације за целу територију општине Топола, која је захваћена елементарном непогодом – обилне падавине дана 16.06.2023. године.

II Ванредна ситуација се укида, јер су престали разлози због којих је проглашена, спроведене су све неопходне мере у процени и отклањању настале штете, али ће се и даље радити на санирању и отклањању последица, према проценама које су донете у ванредној ситуацији.

III Ова Одлука се доставља Окружном штабу за ванредне ситуације Шумадијског управног округа, Управи за ванредне ситуације у Крагујевцу и архиви.

IV Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације бр. 240-4/2023-05-II/2023-05- II од 16.6.2023. године, у складу са тачком I ове Одлуке.

V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

 

Образложење

 

            Након доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситауцације број 240-4/2023-05-II дана 16.6.2023. године од стране председника Општине, председник Општине формирао је Комисије за процену штете на путној инфраструктури и објектима, пољопривредним културама и грађевинским објектима због елементарне непогоде – обилних падавина дана 16.06.2023. године, које су доставиле своје Извештаје, а који су по хитном поступку прослеђени Министарству пољопривреде, шумарство и водопривреде и Министарству за јавна улагања Републике Србије..

Имајући у виду да су предузете све неопходне мере у процени, отклањању и санирању штете, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке о укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 020-592/2023-05-II

Дана: 5.07.2023. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.