На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/2017- одлука УС, 83/2018, 31/2019 и 52/2021) и чл. 37. и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.Гласник РС“ бр.32/2019), Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине Топола,

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА

На рани јавни увид излаже се елаборат за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Топола, у периоду од 02.12.2021. године до 16.12.2021. године, урађен од стране Института за урбанизам и архитектуру Србије из Београда.

Елаборат за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Топола, биће изложен у згради општинске управе општине Топола, Булевар краља Александра I бр. 9 у Тополи, сваког радног дана од 8 до 15 сати. Сва потребна обавештења о елаборату за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Топола, могу се добити у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско правне и послове евиденције и управљања имовином Општине Топола, приземље, канцеларија бр.6.

У току раног јавног увида, Елаборат Плана генералне регулације насеља Топола биће изложен и на сајту општине Топола www.topola.rs.

Примедбе на Елаборат за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Топола заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања раног јавног увида, Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општине Топола, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 16.12.2021. године.

У току јавне седнице Комисије за планове Општине Топола, која ће се одржати након завршеног раног јавног увида, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са елаборатом за рани јавни увид у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Топола.


ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД – План генералне регулације насеља Топола