На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола” број 14/2020 и 9/2021), у склопу разматрања Предлога Одлуке  о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2021. годину,

Општинско веће општине Топола  на седници одржаној дана 5.08.2021. године донело је

О Д Л У К У

о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину

 

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину, број 332-22/2021-03 од 4.08.2021. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

 Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања/назив привредног субјекта и седиште Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Светлана Јовановић, Горња Трнава 332-7/2021-03 од 10.06.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 185.000,00 170.000,00 91,89
2 Ана Никодијевић, Овсиште 332-9/2021-03 од 24.06.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

204.750,00

170.000,00

83,23

3 Милена Нешић-Павковић, Михаила Ивеше 11/14, Крагујевац 332-10/2021-03 од 25.06.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

170.568,33

170.000,00

99,69

4 Миљојка Лукић Овсиште 332-11/2021-03 од 28.06.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 169.666,67 169.666,67 100
5 Мирјана Павловић, Божурња 332-12/2021-03 од 05.07.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 204.726,67 170.000,00 93,03
6 Данка Јовановић, Липовац 332-13/2021-03 од 07.07.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

196.857,06

170.000,00

96,35

7 Милован Глишић,Шуме 332-14/2021-03 од 12.07.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

187.531,47

170.000,00

90,65

8 Радмила Ђорђевић,

Липовац

332-15/2021-03 од 14.07.2021 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

167.348,20

167.348,20

100

9 Невенка Ферлуга-Теодосић, Топола село

332-17/2021-03 од 14.07.2021

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

167.483,34

167.483,34

100

10 Милош Радисављевић, Липовац

332-18/2021-032 од 15.07.2021

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

169.150,00

169.150,00

100

11 Наталија Бубања,ПР Угоститељско туристичке услуге

,,БАИКАЛ 979,, Топола село

332-20/2021-03 од 16.07.2021

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

169.992,00

169.992,00

100

УКУПНО 1.993.073,74 1.863.640,21

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 70, 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним  нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (Службени гласник СО Топола број 14/2020 и 9/2021).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника општине Топола и закљученог Уговора између Председника општине Топола и корисника средстава,  којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити  на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2021. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Број: 332-23/2021-05-III                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

Дана: 5.08.2021. године                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

        Игор Петровић

Доставити:

  • Комисији,
  • Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности
  • у документацију
  • а/а.