На основу члана 8. став 1. и у складу са чланом 31. став 2. и 32. став 2. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС”, број 14/22) а сходно члану 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 14/22), Општинска изборна комисија општине Тoпола, на седници одржаној 19.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да Бојана Милошевић, члан и Марија Поповић, заменик члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу именовани на предлог КОАЛИЦИЈЕ СУВЕРЕНИСТИ, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике за изборе расписане за 3. април 2022. године, постају члан односно заменик члана посебног састава Општинске изборне комисије општине Топола, за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године.
 2. Ово решење објављује се на веб презентацији Републичке изборне комисије и веб презентацији Општине Топола.
 3. Ово решење ступа на снагу даном доношења а примењује се од наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 15. марта 2022. године донела Решење 02 број 013-715/22, којим је Бранка Стаменковић проглашена за кандидата за председника Републике за изборе расписане за 3. април 2022. године, на предлог Коалиције СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС).

У вези са наведеним, Општинска изборна комисија општине Топола је констатовала:

 • да је Републичка изборна комисија на седници одржаној 22. фебруара 2022. године донела Решење 02 број 013-542/22, којим је проглашена Изборна листа СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС), коју је поднела КОАЛИЦИЈА СУВЕРЕНИСТИ, за изборе за народне посланике, расписане за 3. април 2022. године;
 • да је Општинска изборна комисија општине Топола, на седници одржаној 19.03.2022. године, донела Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу број 170/2022, којим је, на предлог проглашене изборне листе СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС), Бојана Милошевић именована за члана, а Марија Поповић за заменика члана;
 • да су КОАЛИЦИЈУ СУВЕРЕНИСТИ, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике, образовале политичке странке Доста је било, Здрава Србија и Покрет „Живим за Србију“;
 • да су КОАЛИЦИЈУ СУВЕРЕНИСТИ, предлагача проглашеног кандидата за председника Републике, образовале политичке странке Доста је било, Здрава Србија и Покрет „Живим за Србију“;
 • да у складу са чланом 31. став 2. Закона о избору председника Републике, политичка странка која је и предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике, у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана;
 • да се у складу са чланом 32. став 2. Закона о избору председника Републике, коалиција која је предлагач проглашеног кандидата и коалиција која је подносилац проглашене изборне листе, сматрају се истом коалицијом ако је и једну и другу образовало више од половине истих политичких странака;
 • да у складу са чланом 2. Одлуке о саставу и раду Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија у посryпку спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године 02 број: 013- 609/22 од 02.03.2022. године, локалне изборне комисије раде у два посебна састава, и то: посебном саставу за спровођење избора за народне посланике и посебном саставу за спровођење избора за председника Репубилике.
 • да је чланом 5. став 1. наведене одлуке прописано да када Републичка изборна комисија прогласи изборну листу, а подносилац те изборне листе касније предложи и кандидата за председника Републике, чланови и заменици посебног састава тих органа за спровођење избора за народне посланике, наредног дана од дана проглашења кандидата за председника Републике постају чланови посебног састава тих органа за спровођење избора за председника Републике;

На основу свега изнетог, а имајући у виду да су  КОАЛИЦИЈУ СУВЕРЕНИСТИ која је предложила проглашеног кандидата за председника Републике, образовале исте политичке странаке које су образовале и КОАЛИЦИЈУ СУВЕРЕНИСТИ, која је поднела проглашену изборну листу кандидата за народне посланике, услед чега се оба наведена политичка субјекта сматрају истом коалицијом, закључено је да је наступио случај из члана 31. став 2. Закона о избору председника Републике, тако да је донета одлука као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења на веб – презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 183/2022

Датум: 22.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац