На основу члана 63. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола, на седници одржаној дана 10.01.2024. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ МАНДАТА

 

  1. У складу са Укупним извештајем о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Топола одржаних 17. децембра 2023. године и 30. децембра 2023. године број 310/2024 од 03. јануара 2024. године, мандати одборника Скупштине општине Топола додељују се следећим одборницима по њиховом редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата:
  1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ТОПОЛА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање
1. Драган Јовановић 1972. Дипл. инж. Машинства
2. Владимир Радојковић 1972. Дипл. економиста
3. Јована Манојловић 1987. Дипл. економиста
4. Др Горан Благојевић 1970. Спец. хирургије
5. Др Валентина Пајић 1971. Спец. Гинекологије и акушерства
6. Добрица Сремчевић 1962. Дипл. менаџер
7. Драган Благојевић 1975. Машин бравар
8. Мирко Радовановић 1970. Учитељ
9. Јасна Вуковић 1968. Учитељ
10. Сања Петровић 1973. Струк. мед. сестра
11. Зоран Станимировић 1970. Пензионер
12. Јелена Танасијевић 1982. Тех. друмског саобраћаја
13. Радослав Николић 1960. Пензионер
14. Слободан Станишић 1954. Пензионер
15. Маја Радовић 1977. Домаћица
16. Ненад Благојевић 1970. Предузетник
17. Дејан Николић 1971. Возач
18. Душан Алексић 1965. Возач
19. Јасмина Ђурђевић 1982. Електротехничар
20. Др.Јасмина Аврамовић Карић 1968. Доктор специјалиста
  1. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање
1. Јелена Јовановић 1982. Дипломирани менаџер
2. Владимир Петровић 1986. Адвокат
3. Милош Стојановић 1989. Дипл. инж. машинства
  1. НОВИ ЉУДИ – ТОПОЛА НАША ЗЕМЉА – МИРКО ЈЕВТИЋ ТОПОЛА СЕ ВОЛИ!
Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање
1. Мирко Јевтић 1982. Дипломирани

Информатичар-математичар

2. Милош Ђурић 1975. Машински инжењер
3. Катарина Брковић 1986. Мастер политиколог за међународне односе

Мастер струковне инжењерство заштите животне средине

4. Иван Филиповић 1980. Дипл. електро инжењер
5. Слађана Павловић 1980. Фармацеутски техничар
6. Ивица Карић 1984. Електротехничар
7. Новица Ђоковић 1957. Професор
8. Ненад Васић 1983. Прехрамбени техничар
9. Вера Тошић Пантић 1981. Лабораторијски техничар
10. Јелена Милојевић 1979. Машински техничар
11. Милан Ташић 1975. Пољопривредник
12. Радослав Лугоњић 1968. Електротехничар
13. Марко Јовановић 1985. Пољопривредник
14. Зорка Станојевић Антић 1984. Професор српског језика и књижевности
15. Ана Никодијевић 1979. Пољопривредник
  1. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА КРАЉЕВСКУ ТОПОЛУ – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић
Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање
1. Слободан Живановић 1956. Професор математике
  1. ТОПОЛА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ
Ред. број Име и презиме Година рођења Занимање
1. Зоран Миловановић 1975. Доктор ветеринарске медицине
2. Драгана Маринковић 1981. Технолог
  1. Општинска изборна комисија општине Топола, у складу са чланом 63. Закона о локалним изборима, кандидатима којима је доделила мандат издаје уверења о избору одборника Скупштине општине Топола.
  1. Ово решење објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије, веб презентацији општине Топола и у „Службеном гласнику општине Топола“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 63. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 14/2022), прописано је да изборна комисија у року од седам дана од дана објављивања Укупног извештаја о резултатима локалних избора решeњем додељује мандате кандидатима за одборнике по њиховом редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са изборне листе и издаје уверења о избору за одборника.

У складу са наведеним, како је Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној 03.01.2023. године, усвојила Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Топола одржаних 17. децембра 2023. године и 30. децембра 2023. године број 310/2024 и исти објавила на веб презентацији Републичке изборне комисије дана 04.01.2023. године у 13,18 часова, као и да на исти није било поднетих приговора, то су се стекли услови да се у складу са законом доделе мандати кандидатима са изборне листе и издају уверења о избору за одборника.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења  може се изјавити приговор Општинској изборној комисији општине Топола у року од 72 часа од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

Датум: 10.01.2024. године

Број:313/2024

Председник ОИК ТОПОЛА

Миљана Илић, с.р.