На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 04.03.2022. године у 21,00 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

 

 

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог изборне листе МАРИНИКА ТЕПИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПОБЕДУ СРБИЈЕ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНА СТРАНКА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ДЗВМ – VMDK, СТРАНКА МАКЕДОНАЦА СРБИЈЕ, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, ПОКРЕТ СЛОБОДНА СРБИЈА, ВЛАШКА СТРАНКА), именују се:
  • Негослав Јованчевић, из Тополе, за члана,
  • Владимир Шаренац, из Тополе, за заменика члана.
  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Проглашена изборна листа Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије „Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка) дана 04.03.2022. године у 14.30 часова је поднела предлог за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу.

Разматрајући овај предлог Општинска изборна комисија општине Топола је закључила да је исти дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, па је у законском року од 24 часа од пријема предлога донела решење као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 73/2022

Датум: 04.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац