На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 07.03.2022. године у 21,30 часова, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

 

 

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог изборне листе МOРАМО – AKЦИЈА – Eколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, Небојша Зеленовић, именују се:
  • Зоран Миловановић из Маскара, за члана,
  • Миливоје Лукић из Тополе, за заменика члана.
  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

ОИК-у Топола је дана 07.03.2022. у 14.30 часова преко писарнице општинске управе општине Топола уручен преко поште пристигао предлог за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу поднет од стране овлашћеног подносиоца проглашене изборне листе МOРАМО – AKЦИЈА – Eколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, Небојша Зеленовић.

Разматрајући примљени предлог ОИК Топола је закључила да је исти  дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, да предложена лица имају изборно право, да нису народни посланици нити се налазе на листи кандидата за посланике проглашене изборне листе, па је донето решење као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 77/2022

Датум: 07.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац