На основу   чланова 19. 20. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/19), Одлуке Општинског већа општине Топола о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета Општине Топола за 2022. годину,  број  404-48/2022-05-III од  дана 25.01.2022. године и Записника о отварању пријава на конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2022.години,

Председник општине Топола доноси

 

РЕШЕЊЕ

о образовању комисије за оцењивање пројеката

 медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2022.години

 

 

Члан 1.

Образује се Комисија  за оцењивање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2022.години (у даљем тексту: Комисија), у саставу:

  1. Богдан Врањешевић, на предлог УНС-а
  2. Радојица Мали, на предлог Удружења радиостаница ,,РАБ СРБИЈА,,
  3. Андријана Срећковић, на предлог Удружења медија и медијских радника

Члан 2.

            Задатак Комисије је да донесе оцену пројеката поднетих поводом расписаног јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2022.години, као и предлог о додели средстава са образложењем за ове пројекте и исте достави Општинском већу општине Топола на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17).

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници општине Топола: www.topola.rs.

ОПШТИНА  ТОПОЛА

Број: 020-200/2022-05-II

Дана: 15.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.