На основу члана 39. став 5. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18, 81/20 – УС, 1/23 – УС и 62/23) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 10/1/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката

Члан 1.

Овом уредбом уређују се начин, услови и поступак за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) прикључење на електроенергетску мрежу јесте прикључење објекта под условима прописаним Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС”, бр. 63/13 и 91/18 – у даљем тексту: Уредба), осим услова из члана 5. ове уредбе;

2) прикључење на мрежу гаса јесте прикључење објекта у складу са прописом којим се уређују услови испоруке и снабдевања природним гасом;

3) прикључење на мрежу даљинског грејања јесте прикључење објекта у складу са условима привредног друштва које врши испоруку даљинског грејања;

4) прикључење на водоводну мрежу јесте прикључење објекта у складу са актом којим се уређује пречишћавање и дистрибуција воде;

5) прикључење на канализациону мрежу јесте прикључење објекта у складу са актом којим се уређује одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода;

6) привремено прикључење јесте прикључење на појединачну инфраструктурну мрежу и траје до утврђивања правног статуса објекта који је прикључен;

7) технички услови прикључења јесу услови које утврђује привредно друштво које обавља регистровану енергетску, односно комуналну делатност, у складу са законом;

8) привредно друштво је правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и оператoр дистрибутивног система природног гаса у складу са прописима;

9) надлежни орган јесте орган јединице локалне самоуправе, надлежан за послове озакоњења;

10) надлежни орган града Београда јесу градске општине и секретаријат надлежан за послове озакоњења, у складу са Статутом града Београда („Служени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Сужбени гласник РС”, број 7/16 – УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19);

11) породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана;

12) стамбена зграда јесте зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана;

13) стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора;

14) стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз, а може се налазити у породичној кући, стамбеној или стамбено пословној згради;

15) стамбена заједница је правно лице коју чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде;

16) постојећи објекат јесте објекат за који се подноси захтев за привремено прикључење;

17) власник породичног стамбеног објекта или стана је лице које испуњава услове из члана 39. став 4. Закона о озакоњењу објеката и ове уредбе;

18) чланом породичног домаћинства, у смислу ове уредбе, сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом стану или породичној кући;

19) трајно решавање стамбеног питања јесте изградња или куповина објекта или посебних делова објекта – станова који се користи за становање под условом да власник и чланови његовог породичног домаћинства немају други објекат у власништву, који је предмет привременог прикључења;

20) завршен објекат у смислу ове уредбе јесте објекат који је завршен у конструктивном смислу, на коме су изведени завршни грађевинско-занатски радови и који се може користити за становање, као и део објекта који испуњава ове услове.

Члан 3.

Прикључење из члана 1. ове уредбе је привременог карактера и не утиче на утврђивање правног статуса објекта који се прикључује на инфраструктуру.

Члан 4.

Прикључење из члана 1. ове уредбе могуће је искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова (у даљем тексту: власник), који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Прикључење из члана 1. ове уредбе могуће је само за један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Члан 5.

Поступци прописани овом уредбом сматрају се хитним.

Члан 6.

Услови за прикључење су правни и технички услови.

Испуњењем правних и техничких услова, стичу се услови за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију (у даљем тексту: инфраструктурна мрежа).

Члан 7.

Власник, у року прописаном овом уредбом, надлежном органу доставља доказ о постојећем завршеном објекту, да је власник објекта, да у власништву има само један објекат, односно стан за становање.

Ако је власник без прибављене грађевинске дозволе и остале документације предвиђене законом градио непокретност, доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења пред надлежним органом, а ако се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења доставља се оверена изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран начин могу утврдити ове чињенице.

Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање доставља уговор о куповини објекта, оверен у прописаној форми у време закључења уговора, као и изјаву да он и чланови његовог породичног домаћинства немају други објекат за становање.

Лице из става 3. овог члана, које нема пребивалиште у стану чијом је куповином трајно решавао своје стамбено питање, уместо доказа да станује у том стану, доставља изјаву да ће се одмах по привременом прикључењу, са члановима свог породичног домаћинства, уселити у предметни стан.

У случају да уговор није закључен у форми из става 3. овог члана, достављају се други докази, односно докази се прибављају по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и одлуком надлежног органа.

Надлежни орган по службеној дужности прибавља податке о пребивалишту власника и чланова његовог породичног домаћинства који станују у објекту за који је поднет захтев за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу, као и, по потреби, друге податке о којима се води јавна евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Изјаве власника из ове уредбе власник доставља у форми прописаној законом којим се уређује овера потписа за ту врсту изјаве, под кривичном и материјалном одговорношћу.

Уз захтев за привремено прикључење доставља се очитана лична карта, односно копија личне карте која не садржи микроконтролер (чип) власника и чланова његовог породичног домаћинства и геодетски снимак објекта за који се тражи привремено прикључење.

Поред података и геодетског снимка из става 8. овог члана, власник доставља и један од следећих доказа:

1) уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде;

2) уговор о куповини објекта у изградњи;

3) уговор о суинвестирању изградње објекта;

4) уговор о заједничкој изградњи;

5) уговор о поклону;

6) уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању;

7) правноснажно решење о наслеђивању;

8) уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи;

9) правноснажну судску пресуду;

10) другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

По утврђивању испуњености правних услова, надлежни орган обавештава привредно друштво да објекат испуњава правне услове за привремено прикључење, са документацијом прописаном у ст. 8. и 9. овог члана.

Обавештење из става 10. овог члана, одштампано је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 8.

Власник може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже утврђене овом уредбом или поједину инфраструктурну мрежу, о чему се изјашњава у захтеву за привремено прикључење.

За власнике станова у стамбеним и стамбено пословним зградама за колективно становање, захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница.

Уз захтев из става 2. овог члана, поред геодетског снимка и описа непокретности, достављају се и захтеви власника станова, са доказима прописаним овом уредбом, за сваки појединачни стан.

Захтев из става 2. овог члана, обавезно садржи и захтев за прикључење заједничких делова зграде (лифтови, осветљење, подстанице итд.) на дистрибутивни систем електричне енергије.

У случају да у објектима из става 2. овог члана није формирана стамбена заједница, захтеве подносе власници станова, у складу са ставом 1. овог члана.

Захтев из става 1. и захтев из става 2. овог члана, одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 9.

Техничке услове из члана 6. ове уредбе утврђује привредно друштво.

Привредно друштво дужно је да одмах по пријему обавештења из члана 7. ове уредбе, започне поступак утврђивања техничких услова за привремено прикључење на конкретну инфраструктурну мрежу и изврши прикључење на мрежу у најкраћем року, у складу са програмом пословања.

Техничке услове за привремено прикључење за појединачне инфраструктурне мреже утврђују привредна друштва, односно оператoр дистрибутивног система природног гаса, која обављају одговарајуће делатности у складу са прописима, за сваки појединачни захтев.

По утврђивању испуњености техничких услова, привредно друштво доноси акт о одобрењу за привремено прикључење, одређује накнаду за прикључење, врши изградњу прикључка и врши прикључење на дистрибутивну мрежу.

Привредно друштво од власника може тражити само доказ за испуњеност техничких услова, без доказа о решеним имовинско правним односима и доказа о статусу објекта.

За привремено прикључење плаћа се накнада прописана општим актом привредног друштва.

Члан 10.

Надлежни орган је дужан да, по пријему захтева власника објекта, односно стамбене заједнице, утврди постојање правних услова, у складу са одредбама ове уредбе и да у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева изда обавештење о испуњености услова за привремено прикључење.

За објекат за који је покренут поступак озакоњења, надлежни орган привредном друштву уз обавештење о испуњености услова доставља и све расположиве доказе из списа предмета, потребне за утврђивање испуњености техничких услова (пројекат, Извештај о затеченом стању објекта, геодетски снимак и др.).

Ако је за објекат из става 2. овог члана, у поступку озакоњења објекта достављен геодетски снимак, власник, односно стамбена заједница немају обавезу прописану чланом 7. став 8. ове уредбе.

Ако надлежни орган утврди да нису испуњени правни услови, прописани овом уредбом, о томе обавештава власника, односно стамбену заједницу.

Обавештења из ст. 1. и 4. овог члана нису управни акти и против њих није могуће уложити жалбу.

У случају да је власник или стамбена заједница незадовољна обавештењем из става 4. овог члана, може поднети приговор у року од осам дана од дана пријема обавештења министарству надлежном за послове грађевинарства (у даљем тексту: Министарство).

Члан 11.

Министарство у року од пет радних дана од дана пријема приговора из члана 10. став 6. ове уредбе, одлучиће о приговору.

Ако Министарство утврди да су испуњени правни услови, одмах, а најкасније у року од пет радних дана обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе да настави поступак и достави обавештење о испуњености правних услова.

У случају да Министарство утврди да нису испуњени правни услови у складу са одредбама ове уредбе, о томе обавештава власника, односно стамбену заједницу и надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Обавештење из става 2. и обавештење из става 3. овог члана нису управни акти и против њих није дозвољена жалба, нити је могуће покренути управни спор.

Члан 12.

По добијању обавештења о испуњености правних услова, привредно друштво утврђује испуњеност техничких услова за прикључење.

У случају да су испуњени технички услови за привремено прикључење, привредно друштво врши привремено прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у складу са програмом пословања и рада тог привредног друштва и о томе обавештава надлежни орган.

У случају да нису испуњени технички услови за привремено прикључење, привредно друштво о тој чињеници обавештава власника и надлежни орган.

Члан 13.

По добијању обавештења од привредног друштва о привременом прикључењу објекта на инфраструктурну мрежу, надлежни орган обавештава локалну пореску администрацију да је незаконито изграђени објекат привремено прикључен на комуналну и осталу инфраструктуру, у циљу утврђивања пореза на имовину за незаконито изграђени објекат.

Члан 14.

Надлежни орган евидентира податке о броју поднетих захтева за привремено прикључење, броју издатих обавештења о испуњености правних услова и броју извршених привремених прикључења.

Надлежни орган доставља Министарству сваког првог у месецу, за претходни месец, податке из става 1. овог члана.

Министарство тромесечно обавештава Владу о реализацији ове уредбе.

Члан 15.

Јединица локалне самоуправе до дана почетка примене ове уредбе организује рад надлежног органа за послове прописане Законом о озакоњењу објеката и овом уредбом.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана.

По истеку рока из става 2. овог члана, захтеви за привремено прикључење се не могу подносити.

Члан 16.

Привремено прикључење из ове уредбе траје до коначног утврђивања правног статуса објекта, који је привремено прикључен у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. септембра 2023. године.

05 број 110-7121/2023-3

У Београду, 22. августа 2023. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД/ОПШТИНА

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ/ГРАДА БЕОГРАДА

БРОЈ:

ДАТУМ:

_______________________________
(пословно име привредног друштва)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ПРАВНИХ УСЛОВА

У складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18, 81/20 – УС, 1/23 – УС и 62/23) и чланом 7. став 10. Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број ____ – у даљем тексту: Уредба), надлежни орган издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ПРАВНИХ УСЛОВА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ____________МРЕЖУ

за oбjeкaт/стан, у улици ________,
у нaсeљу ____________________________________ ,
у_____________________________________ , катастарска парцела бр. __________ КО ________.

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ/СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ:

Име, очево име, презиме ______________________ (физичка лица)

Место, адреса, ЈМБГ ________________________________

Контакт телефон ___________________.

ПОДАЦИ О СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ:

Назив стамбене заједнице _________________

ПИБ ________________________

Контакт телефон ___________________.

У прилогу обавештења доставља се:

Геодетски снимак објекта,

Копија личне карте за власника незаконито изграђеног објекта/назив стамбене заједнице и ПИБ са захтевима власника станова за сваки појединачни стан,

Други докази прописани
Уредбом: _______________________________________________,

Како је надлежни орган утврдио испуњеност правних услова, потребно је да, у складу са чланом 12. Уредбе, започнете поступак утврђивања испуњености техничких услова.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

МП

ПОТПИС

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
_________________________________
– ФИЗИЧКА ЛИЦА –

Мoлим дa, у складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18, 81/20 – УС, 1/23 – УС и 62/23) и чланом 8. став 1. Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број ____ – у даљем тексту: Уредба), утврдите испуњеност услова за привремено прикључење на (врста прикључења) ________________________, за oбjeкaт у улици ________, у месту _________________________, у _____________________________________, катастарска парцела бр. __________ КО ________.

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ:

Име, очево име, презиме ______________________ (физичка лица)

Место, адреса, ЈМБГ ________________________________

Контакт телефон ___________________.

Постоји поднет захтев за озакоњење, заведен под бројем ________.

Не постоји поднет захтев за озакоњење (приложити опис објекта за привремено прикључење: намена објекта, површина, структура, изведени разводи унутрашњих инсталација и сл.).

У прилогу достављам:

Геодетски снимак објекта,

Очитану личну карту/копију личне карте која не садржи микроконтролер (чип) власника за себе и за чланове породичног домаћинства.

Друге доказе прописане Уредбом:

У ____ (место)

Дана:

ВЛАСНИК

ПОТПИС

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
_________________________________
– СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА –

Мoлим дa, у складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/18, 81/20 – УС, 1/23 – УС и 62/23) и чланом 8. став 2. Уредбе Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број ____ – у даљем тексту: Уредба), утврдите испуњеност услова за привремено прикључење на (врста прикључења) ________________________, за oбjeкaт у улици ________, у месту _________________________, у _____________________________________, катастарска парцела бр. __________ КО ________.

ПОДАЦИ О СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ:

Назив стамбене заједнице_________________

ПИБ ________________________

Контакт телефон ___________________.

Постоји поднет захтев за озакоњење, заведен под бројем ________.

Не постоји поднет захтев за озакоњење (приложити опис објекта за привремено прикључење: намена објекта, површина, број стамбених јединица-станова, број прикључења који се тражи за појединачне власнике станова, изведени разводи унутрашњих инсталација и сл.).

У прилогу се доставља:

Геодетски снимак објекта,

Појединачни захтеви власника (попуњени захтеви за физичка лица),

Опис објекта.

У ____ (место)

Дана:

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

ПОТПИС