Република Србија

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Број:

Датум:

Т  О  П  О  Л  А

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), чланова 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутномним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5495/2023 од 28.06.2023. године,

Општинско правобранилаштво општине Топола, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

 

  1. Орган у коме се радно место попуњава:

Општинско правобранилаштво општине Топола.

  1. Радно место које се попуњава:

Послови писарнице и административно-технички послови у Општинском правобранилаштву општине Топола.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата, нарочито посебне функционалне компетенције које су утврђене обрасцом компетенција (образац компетенција се налази у прилогу – посебне функционалне компетенције под тачкама 6 и 7).

  1. Место рада:

Топола, Булевар краља Александра I бр. 9

 

  1. Рок за подношење пријаве на интерни конкурс почиње да тече од 23.08.2023. године, а истиче 30.08.2023. године.
  1. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Софија Радојковић, контакт телефон: 034/6811-008, лок. 102.
  1. Адреса на коју се подноси пријава на интерни конкурс:

Општинска управа општине Топола, 34310 Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9, са назнаком „за Интерни конкурс“.

  1. Датум оглашавања: 22.08.2023. године.
  1. Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: потписана пријава са биографијом; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је службеник нераспоређен; уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци); уверење суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци); уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци); изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
  1. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Топола (писаним путем и разговором са кандидатом), у скупштинској сали почев од 04.09.2023. године, о чему ће кандидати бити обавешетени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

  1. Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници, запослени на неодређено време код послодавца који оглашава интерни конкурс.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија, именована од стране Општинског Правобраниоца.

Сви изрази, појмови, именице, глаголи и придеви у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Топола.

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

Зоран Илић, дипл. правник