На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, становаи стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник СО Топола“ број 7/2022), (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Општинског веће општине Топола о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Топола за 2022. годину, број:020-332/2022-05-II од 14.07.2022.године

Општина Топола

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општинеТопола за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за стамбене зграде .

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске ефикасности:

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

3) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

4) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

5) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде ,

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

6) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

7) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ(за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 3) или 4), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

8) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора за стамбене зграде, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 5) или 6), овог одељка или уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

9) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.


10) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног системаЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 2. износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава (за породичне куће и станове) и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.З а меру из тачке 7. и 8. се може конкурисати само заједно уз тачку 3,4,5 и 6.

Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 4.900.000,00 динара.

Напомена:

Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 2. тачка 1) и 2) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице изузев:

 1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве;
  1. власник објекта, или
  2. ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта.

3) Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

a. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, или решење о грађевинској дозволи, или решење о одобрењу за иградњу;

б. решење о озакоњењу;

в. Употребна дозвола, или лист непокретности са назнаком да је објекат преузет из земљишних књига.

 1. Да је измирио доспеле локалне јавне приходе или да нема доспеле, а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза-уверење ЛПА.
 1. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh,
 2. да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар,
 3. не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Toпола су:

 1. Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови,
 2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 3. Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене),
 4. Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава.

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 2. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;

 3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 4. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежуза меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);
 5. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;
 6. изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
 7. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3)
 8. уверење Општине Топола-одсека Локалне пореске администрације о измиреним дуговањима према општини Топола.
 9. доказе из раздела III,тачка 1, подтачка 3.

Пријава коју на јавни конкурс подносе стамбене заједнице нарочито садржи:

 1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 2. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за минимум 50% станова у згради);
 3. доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
 4. сагласност стамбене заједнице за предложену меру;
 5. листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;
 6. списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;
 7. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежуза меру набавке котла на гас;
 8. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;
 9. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања; (Прилог 3)
 10. одобрен захтев за прикључење на даљински систем грејања, уколико се стамбена заједница пријављује за меру из одељка I став 1. тачка 8) овог јавног конкурса која се односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора;

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници Општине Топола,wwwtopola.rs или на писарници општине и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног конкурса,

 2. Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова

 3. Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једногизвођача иод којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.

 4. Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности

 5. Прилог 4Критеријуми за избор пројеката.

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Топола,

Конкурс је отворен закључно са даном 05 .08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРСза суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова (и стамбених зграда – опционо уколико се град/општина одлучи да мотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Топола, или препоручено поштом на адресу:

Општина Топола

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Топола за 2022. годину.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 034/6811-008, Гордана Вучићевић и електронску адресу: e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Топола,wwwtopola.rs.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 1. постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;

 2. постојећи начин грејања;

 3. постојеће карактеристике спољне столарије;

 4. К фактор заузетости површине;

 5. коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4.

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса.

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Топола (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима из одељка III утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII Јавног конкурса.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу града/општине.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу општине.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Топола доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима – извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што грађанинили стамбена заједница изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанинили стамбена заједницапредао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин или стамбена заједница мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава општине).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин или стамбена заједница није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанинили стамбена заједница поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин или стамбена заједница не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

САСТАВНИ ДЕО ЈАВНОГ КОНКУРСА ЈЕ

О Д Л У К У

о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

Комисија

Председник

Гордана Вучићевић