На основу члана 39 став 1 тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 44 став 1 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 63 став 1 тачка 16 Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 82-6/2022-05-II од 19.7.2022. године, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Топола, са ванредне седнице одржане 19.07.2022. године,

Председник општине Топола, доноси

 

 

О Д Л У К У

о укидању ванредне ситуације за део територије општине Топола

I Укида се ванредна ситуације за део територије општине Топола, које обухвата подручја катастарских општина Јунковац, Наталинци (нарочито Павловац) и Шуме, а које је захваћено елементарном непогодом дана 21.6.2022. године.

II Ванредна ситуација се укида јер су престали разлози због којих је проглашена, спроведене су оперативне мере и штета је санирана.

III Ова одлука се доставља Окружном штабу за ванредне ситуације Шумадијског управног округа, Управи за ванредне ситуације у Крагујевцу и архиви.

IV Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације бр 217-17/2022-05- II од 22.6.2022. године, у складу са тачком I ове Одлуке.

V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

 

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 82-7/2022-05-II

Дана: 19.7.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.