На основу Одлуке о буџету Општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021,8/2022 и 13/2022), у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину број 320-213/2022-05-I од 17.03.2022. године („Службени гласник СО Топола” број 5/2022) и решењем Председника Општине Топола, број 020-165/2022-05- II од 24.03.2022. године,

Комисија за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину  (у даљем тексту: Комисија) расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Топола за 2022. годину за меру:

 “КРЕДИТНА ПОДРШКА” ШИФРА МЕРЕ  100.2

Овим конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере –„Кредитна подршка“ – шифра мере  100.2 – инвестиција ,,Суфинансирање камата за пољопривредне кредите,, – шифра инвестиције 100.2.1 чији је циљ допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава.

Укупно планирана средства за расподелу по овој мери су 350.000,00 динара – Програм 5 – пољопривреда и рурални развој, функција 421, програмска класификација 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01, Одлукe о буџету Општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021,8/2022 и 13/2022).

На основу законске процедуре, у поступку прикупљања понуда као најповољнија изабрана је ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Трг слободе 5, Нови Сад (у даљем тексту: Банка).

Краткорочни или дугорочни кредити се одобравају за намене – финансирање пољопривредне делатности.

 

 

 

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом.

Услови за учешће на конкурсу за кориснике

 • Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији општине Топола;
 • Да има активан статус;
 • Да је измирио доспеле локалне јавне приходе; или да нема доспеле, а неизмирене обавезе у складу са решењем о одлагању плаћања дугованог пореза;
 • Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање другим јавним фондовима и о намени кредитних средстава.

 

Интезитет помоћи

 

– Исплата 100% редовне номиналне камате, за кредите до 1.500,00 евра у динарској противвредности до 12 месеци, а максимално 17.000,00 динара;

– Исплата 100% редовне номиналне камате, за кредите до 3.000,00 евра у динарској противвредности до 24 месеца, а максимално 50.000,00 динара;

 Захтев за суфинансирање камата за пољопривредне кредите подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Топола Комисији за избор корисника средстава по  Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину.

Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години (издаје Управа за трезор-експозитура у Тополи),
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине Топола (издаје Управа за трезор-експозитура у Тополи),
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исту меру подршке другим јавним фондовима,
 • потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о намени кредитних средстава,
 • потписана изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година,
 • потврда Локалне пореске администрације општине Топола о измиреним обавезама или уласку у репрограм издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (не старија од месец дана од дана подношења захтева),
 • фотокопије важеће личне карте подносиоца захтева (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

Напомена: Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или фотокопији уз достављање оргинала на увид.

Комисија разматра приспеле захтеве једном недељно, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење инвестиције – Суфинансирање камата за пољопривредне кредите, рангира потенцијалне кориснике по редоследу подношења захтева и доставља банци Потврду о испуњености услова по конкурсу/Сагласност за субвенционисање камате, у даљу процедуру. Банка разматра захтеве потенцијалних корисника и Општини Топола доставља документацију у складу са Уговором о пословној сарадњи. Општина Топола уплаћује укупну обавезу за камате на пољопривредне кредите на рачун банке на основу решења председника Општине Топола и захтева  банке за исплату субвенционисане камате.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе општине Топола на обрасцима који се могу преузети у електронском облику преко сајта општине Топола – www.topola.rs или лично на писарници Општинске управе општине Топола, улица Булевар Краља Александра I број 9.

Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Захтеви који се доставе након наведеног рока, као и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Топола – www.topola.rs и огласној табли Општинске управе општине Топола.

Конкурс ће бити отворен од 22.09.2022. године до утрошка планираних средстава Одлуком о буџету Општине Топла за 2022. годину, а најкасније до 31.10.2022. године.

Информације у вези са расписаним Конкурсом доступне могу се добити на телефон 034/6811-274 или лично у Општини Топола канцеларијама број 1 и 2, улица Краљице Марије 1.

   

ОПШТИНА ТОПОЛА

Комисија  за избор корисника средстава

по Програму мера подршке за спровођење

пољопривредне политике и политике

руралног развоја за општину Топола за 2022. годину

Број: 420-1/2022-03

Датум: 22.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Радослав Матић, с.р.