На основу члана 39 став 1 тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20) члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021), члана 63. став 1. тачка 16. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 18., 20 и 23. Пословника о раду Штаба за ВС општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/20) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 020-534/2023-05-III од 16.6.2023. године,

Председник општине Топола, доноси

 

О Д Л У К У

 

Члан 1.

О проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Топола, због поплава изазваних елементарном непогодом – обилним падавинама дана 16.06.2023. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

 

 

Образложење

 

            Територију општине Топола, дана 16.6.2023. године, у јутарњим часовима захватила је елементарна непогода – обилне падавине услед чега је дошло до изливања водотокова првог и другог реда, мањих речних токова и бујичних потока који су изазвали прекид саобраћаја на појединим регионалним, општинским и некатегорисаним путевима, као и огромну штету на пољопривредним културама и објектима на територији општине Топола.

Чланом 1. став 2. и чланом 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода, дефинисано је да се елементарном непогодом, између осталог, сматрају и атмосферске непогоде, односно да се под штетом већег обима подразумева штета проузрокована елементарним непогодама чији износ прелази 10% националног дохотка оствареног на територији општине у предходној години.

Имајући у виду достављене прелименарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке да се на целој територији општине Топола прогласи ванредна ситуација због елементарне непогоде – обилних падавина.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 240-4/2023-05-II

Дана: 16.6.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.

Одлука о проглашењу ванредне ситуације