Oдељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином, Општинске управе општине Топола, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/21), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи на потесу Главица

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године донела Одлуку о изради Планa детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи на потесу Главица („Сл. гласник СО Топола“, бр. 14/21).

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 09. 06. 2022. године, у просторијама општинске управе Општине Топола, ул. Булевар краља Александра I бр. 9 у Тополи, приземље, канцеларија бр. 6, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Топола (www.topola.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином, Општине Топола, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 24. 06. 2022. године.