На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 28.02.2022. године у 22,00 часова, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, именује се:

  • Дејан Јаковљевић из Шума, за члана,

  • Љубиша Урошевић из Шума, за заменика члана.

  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.

  2. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац проглашене изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, поднео је предлог за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу преко Републичке изборне комисије, а који предлог је путем електронске поште достављен Општинској изборној комисији општине Топола дана 28.02.2022. године у 16.06 часова.

Разматрајући поднети предлог Општинска изборна комисија општине Топола је закључила да је исти дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, па је донето решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 65/2022

Датум: 28.02.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац