Средњорочни план развоја општине Топола за период 2023-2025
У петак, 15.04.2022. године одржан је Иницијални састанак са члановима радне групе за израду Средњорочног плана развоја општине Топола за период 2023-2025.
Средњорочни план је свеобухватни плански документ који се односи на период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.
На састанку су разматрана следећа документа која ће бити полазиште у заједничком раду радне групе:
-Акциони план израде Средњорочног плана у којем су задате области, одговорне стране и рокови за израду документа;
-Табеларни приказ 45 мера дефинисаних и усвојених у оквиру хијерархијски највишег дугорочног документа развојног планирања општине Топола, тј. Плана развоја општине Топола 2021-2031.
Мере се даље разрађују Средњорочним планом по задатој методологији.
Општина Топола је међу првим општинама у Централној Србији која је кренула у израду Средњорочног плана развоја.