ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТОПОЛА

У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (УНДП)

РАСПИСУЈЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)“

 

ReLOaD2 је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у периоду од 2021. године до 2024. године.

Локална самоуправа (ЛС) Топола позива организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Топола из следећих приоритетних области:

 1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
 2. Образовање и млади
 3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
 4. Јавно здравље и заштита животне средине
 5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

 

Укупни индикативни износ доступних средстава је 75.000 УСД у динарској противвредности. Једна организација цивилног друштва може поднети више пројектних предлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD2 пројекта 65,000 УСД.

 

Организације цивилног друштва могу да се пријаве за добијање средстава за подршку пројекту:

ЛОТ 1: вредност гранта од 10.000 до 25.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 2: вредност гранта од 2.000 до 5.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 3 (за удружења младих и удружења за младе): вредност гранта од 2.000 до 10.000 УСД у динарској противвредности.

Дужина трајања пројеката може бити:

За ЛОТ 1: од 6 до 9 месеци;

За ЛОТ 2: од 4 до 6 месеци;

За ЛОТ 3: од 6 до 9 месеци.

УНДП и Општина Топола задржавају право да не доделе сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено за сва удружења грађана (организације цивилног друштва) регистрована у складу с важећим законским прописима у Републици Србији. Све заинтересоване ОЦД детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација за пријаву на Јавни позив може се преузети од дана 15.04.2022. године путем линка (Општина Топола, сајт) https://topola.rs/ , и на интернет страници УНДП-а (www.rs.undp.org), као и слањем  захтева са називом заинтересоване организације на имејл: ler@topola.com . Питања у вези са овим Јавним позивом могу се постављати до дана 16.05.2022.године, односно до четвртог дана пред истек Јавног позива, слањем имејла на адресу reload.rs@undp.org. Одговори на питања биће послати имеjлом у року од три радна дана од пријема и биће јавно објављени на интернет страници локалне самоуправе.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ И МЕНТОРСКА ПОДРШКА

Инфо-сесија (дан отворених врата) за све заинтересоване организације биће одржана 21.04.2022.године  у Визиторском центру, улица Првог Устанка 1 А, 34310 Топола (Туристичка Организација ,,Опленац“ Топола) како би се представила правила и услови Јавног позива.

У току трајања Јавног позива биће организована обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката. Такође, заинтересованим ОЦД биће на располагању менторска подршка за припрему предлога пројеката, а која ће бити отворена и јавна.

Тачан датум и место одржавања обуке за представнике ОЦД биће објављени на интернет страници локалне самоуправе.

 

ПРЕДАЈА ПРИЈАВА:

Попуњена пријава (са комплетном захтеваном документацијом) треба да се достави у једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ меморији) у једној затвореној коверти путем препоручене поште на адресу:

 

Општина Топола, Комисија за оцену предлога пројеката по Јавном позиву упућеном  организацијама цивилног друштва, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола,

или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 07:00 до 15:00 сати у Општина Топола, Писарница Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола.

Спољашња страна коверте мора да садржи назнаку „За јавни позив ReLOaD2“, назив и адресу подносиоца пројекта, назив пројекта и навод “Не отварати.

Рок за предају или слање пријава је 20.05.2022.године , у 15 сати. О примљеној пријави ЛС ће водити уредну евиденцију. Сви подносиоци пријава који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени о резултату јавног позива најкасније 21.06.2022.године. Резултати ће бити објављени на интернет страници ЛС Топола, као и на огласној табли општине Топола.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2

ReLOaD2

Пројекат финансира

Европска унија

Смернице за подносиоце предлога пројеката – организације цивилног друштва (ОЦД) у оквиру Јавног позива за предају пројектних предлога на подручју ЛС Топола

 

Април 2022. године

О Регионалном програму локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) надовезује се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања локалне демократије (ЛОД, 2009-2016) и Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017-2020). Као регионална иницијатива, ReLOaD2 се спроводи на Западном Балкану, конкретно у Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), на Косову[1], у Северној Македонији, Црној Гори и Србији, у периоду од 2021. године до 2024. године. ReLOaD2 финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП).

Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на квалитет живота грађана. Локалне самоуправе обезбеђују значајна средства за финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није заснована на јасним и транспарентним критеријумима, да се не прати како су средства потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не представљају адекватно у јавности.  Осим тога, као последица система образовања који не одговара потребама тржишта рада, млади немају довољно могућности за запослење. То је резултирало високом стопом емиграције.

Циљ пројекта:

Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ интеграција на западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао развој цивилног друштва.

Фокус пројекта:

 • Јачање партнерстава између локалних самоуправа и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД методологија) из буџета локалних самоуправа, усмереног ка већем грађанском учешћу и учешћу младих у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.
 • Подстицање локалних самоуправа да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ.
 • Промовисање ангажовања младих и пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама

Циљ ових смерница је давање јасног и концизног упутства свим потенцијалним подносиоцима предлога пројеката и заинтересованим субјектима о процесу подношења пројектних предлога у оквиру Јавног позива за удружења грађана/организације цивилног друштва за предају предлога пројеката.

 1. Општи циљ позива за предају предлога пројеката и приоритети

 

Општи циљ предлога пројеката који се могу предати у оквиру овог Јавног позива је јачање партнерства између организација цивилног друштва и локалних органа власти изградњом свести о користи међусобне сарадње и подстицању одрживог дијалога, а с циљем пружања бољих услуга локалној заједници.

Организације цивилног друштва (ОЦД) позване су да доставе предлоге пројеката који су у вези с развојним циљевима Општине Топола. Дефинисане приоритетне области представљају оквир за пројектну интервенцију у области социјалне укључености, с посебним освртом на мањинске групе.

Приоритетне области на подручју локалне самоуправе Топола су следеће:

 

 1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
 2. Образовање и млади
 3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
 4. Јавно здравље и заштита животне средине
 5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

Финансијска средства биће додељена оним ОЦД чији пројекти могу допринети решавању једног или више приоритета, а који задовољавају и квалитетом и испуњавају остале услове.

 

 1. Износи финансијских средстава (грантова) за пројекте

 

На овај јавни позив могу се предати предлози пројеката чији је захтевани буџет у распону од

ЛОТ 1: вредност гранта од 10.000 до 25.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 2: вредност гранта од 2.000 до 5.000 УСД у динарској протввредности;

ЛОТ 3 (за удружења младих и удружења за младе): вредност гранта од 2.000 до 10.000 УСД у динарској протвивредности.

 

Једна организација цивилног друштва може поднети више пројектних предлога у оквиру једног или више јавних конкурса, с тим да максималан новчани износ средстава која могу бити додељена за имплементацију пројеката једној ОЦД током укупног трајања ReLOaD2 пројекта износи 65.000 УСД.

 

Грантом који се додељује у оквиру овог Јавног позива могу се финансирати административни трошкови, трошкови превоза особља и трошкови особља у износу од 30% од захтеваног износа. Трошкови реконструкције простора и набавке опреме (осим у случају када су део програмских активности) такође заједно максимално не могу да пређу 30% од укупног захтеваног износа. Остатак од минимум 40% финансијских средстава треба да буде намењен за програмске активности пројекта.

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и локална самоуправа задржавају право да не доделе сва доступна финансијска средства.

 1. Опште информације о позиву за предају предлога пројеката

 

Предлог пројекта мора садржати следеће:

§  Пројектни предлог  (Word формат – Прилог 1),

§  Преглед буџета/прорачуна (Excel формат – Прилог 2),

§  Матрица логичког оквира (Word формат – Прилог 3),

§  План активности и промоције (Word формат – Прилог 4).

Додатна документација је врло важан део пројектне документације и треба да буде комплетирана како би предлог пројекта могао бити евалуиран. Додатна документација се доставља у једном примерку и треба да садржи следеће:

 • попуњена форма Административни подаци о апликанту (Word формат – Анекс 5),
 • попуњена Финансијска идентификациона форма (Word формат – Анекс 6),
 • попуњена и потписана Изјава о испуњености услова (Word формат – Анекс 7),
 • попуњена и потписана Изјава о непостојању двоструког финансирања (Анекс 8),
 • попуњена Изјава о партнерству (Анекс 9),
 • Попуњен образац биографије (ЦВ), уколико су у пројектном предлогу наведена имена особа које ће реализовати одређене активности (Анекс 10),
 • Изјава о сарадњи са предузећем, где се предузеће (фирма) обавезује да ће испунити договорене активности, укључујући и референце фирме уколико до сада није било сарадње са њима, односно изјава којом се потврђује дугогодишња сарадња на основу које се стекло позитивно искуство,
 • Попуњен образац Декларације о доступности (Анекс 11),
 • копија завршног годишњег финансијског извештаја организације за 2021. годину (документ биланс стања и биланс успеха) јавно објављеног на сајту надлежне институције (АПР), оверен од стране одговорног лица удружења и књиговође,
 • копија годишњег наративног извештаја организације за 2021. годину,
 • копија важећег решења о регистрацији организације у Србији или извода о регистрованим подацима о удружењу (за носиоца пројекта/апликанта и евентуалне партнере на пројекту),
 • копија статута организације (апликант и партнери),
 • попуњена Листа за проверу (Word формат – Анекс 12).

У случају да пројекат буде одобрен оригинални документи могу бити тражени ради увида.

 1. Ко се може пријавити?

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване организације цивилног друштва, однoсно удружења грађана, у складу с важећим законским прописима у Републици Србији.

Да би се пријавио на јавни позив, подносилац пројекта мора:

 • бити правно лице непрофитног карактера регистровано у РС у складу с важећим законским прописима (удружење грађана/организација цивилног друштва).

Подносиоци пројекта биће искључени из учешћа у позиву или из доделе грантова ако су у тренутку позива за предају предлога пројеката:

 • субјект сукоба интереса;
 • криви за давање лажних информација страни овлашћеној за уговоре, а које су потребне као предуслов за учествовање у позиву за предају предлога пројеката, или ако нису доставили потребне информације;
 • покушали да дођу до поверљивих информација или утицали на комисију за оцењивање или страну овлаштену за уговоре током процеса оцењивања позива за предају предлога пројеката.
 1. Партнерства и подобност партнера

 

Подносиоци пројекта могу се пријавити самостално или у партнерству с другим организацијама и/или институцијама.

Партнерске организације

 

Партнери на пројекту могу бити: друге организације цивилног друштва/удружења грађана. Партнери апликанта учествују у креирању и имплементацији пројекта, иста правила се примењују за партнерске организације као и за носиоца пројекта (апликанта). Партнерске организације морају да задовоље исте услове као и апликант. Ако аплицира у партнерству, “Апликант” ће бити водећа организација, а ако буде изабран као уговорна страна (“Корисник”), у потпуности ће сносити правне и финансијске одговорности за извршење пројекта. Изјава о партнерству мора да буде исправно попуњена, да чини саставни део апликације, као и да буде предата заједно са апликацијом. Форма изјаве у Анексу 9 мора садржати детаље о свим ОЦД које су укључене, као и споразум о партнерству којим се дефинише сарадња.

Сарадници

И друге организације и/или институције могу бити укључене у пројекат. Такве организације-сараднице имају стварну улогу у реализацији активности, али не могу добити средства из гранта.

 1. Трајање

 

Дужина пројекта може бити:

За ЛОТ 1: од 6 до 9 месеци;

За ЛОТ 2: од 4 до 6 месеци;

За ЛОТ 3: од 6 до 9 месеци.

 1. Локација

 

Пројекти морају бити имплементирани искључиво на подручју ЛС Топола и за корист грађана који ту живе.

 1. Врсте пројеката

 

Пројекти који се финансирају треба да буду припремљени у складу са Јавним конкурсом тј. наведеним приоритетним стратешким областима. Пројектни предлози треба јасно да задовољавају потребе исказане кроз теме Јавног конкурса, односно да буду креирани као одговор на специфичне потребе локалне заједнице и одређене циљне групе, идентификоване пројектом. Пројекти би требало да се састоје од независних активности са јасно формулисаним оперативним циљевима, циљним групама и планираним исходима. Пројекти треба да буду интегрисани тако да је методолошки сет активности креиран да оствари одређене специфичне циљеве и резултате унутар ограниченог временског оквира.

Финансирање општег програма рада (редовне активности) организације апликанта или неког од партнера на пројекту није предвиђено кроз овај Јавни конкурс. Редовним активностима се сматрају оне активности које ОЦД реализује континуирано, сваке године (нпр. редовне услуге које дневни центри пружају својим корисницима). Уколико ОЦД предложи активности за проширење географског опсега рада уз задовољавање потреба већег броја корисника или предложи нове активности за постојеће кориснике, у том случају се не сматрају редовним активностима и могу бити узете у разматрање.

Следеће активности не могу бити финансирање:

 

 • Спонзорства за појединце за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, студијама и тренинзима;
 • Стипендије за студије или курсеве;
 • Повремене конференције (осим ако су неопходне за успешну имплементацију пројекта);
 • Куповина опреме и трошкови реконструкције или рехабилитације (осим ако су неопходна за успешну имплементацију пројекта и у максималном износу до 30% укупног буџета);
 • Финансирање пројеката који су већ у току или су завршени;
 • Пројекти за ексклузивну добробит појединаца;
 • Пројекти који подржавају политичке партије;
 • Додељивање грантова трећој страни.
 1. Број предлога пројеката и грантова по подносиоцу предлога

 

Апликант може предати више од једне апликације и једне пројектне идеје, али у том случају се морају предати одвојене апликационе форме и приложити неопходна документација уз сваку од њих.

Један апликант може предати пројекте у више ЈЛС у којима у којима се расписује Јавни конкурс склопу ReLOaD2 пројекта) и они морају одговарати на приоритетне области дефинисане за подручје те одређене ЈЛС.

У случају да у процесу евалуације буду успешно евалуирана два или више пројекта једног апликанта, они бити интегрисани у један пројекат. У том случају са ОЦД се потписује само један уговор који би обухватио све одобрене пројекте. Процес припреме оваквог уговора ће захтевати додатну проверу финансијских и оперативних капацитета апликанта од које ће зависити одобрење финансирања.  Максимални укупни износ средстава који једна ОЦД може добити током трајања РеЛОаД пројекта (до 2024. године) за све јавне конкурсе у свим ЈЛС је 65.000 УСД.

 1. Где и како преузети документацију и послати пријаве

 

Документација за пријаву на Јавни позив може се преузети од дана 15.04.2022. године, путем линка (Општина Топола, сајт) https://topola.rs/ и на интернет страници УНДП-а (www.rs.undp.org), као и слањем  захтева са називом заинтересоване организације на имејл: ler@topola.com. Питања у вези са овим Јавним позивом могу се постављати до дана 16.05.2022.године , односно до четвртог дана пред истек Јавног позива, слањем имејла на адресу reload.rs@undp.org. Одговори на питања биће послати имејлом у року од три радна дана од пријема и биће јавно објављени на интернет страници локалне самоуправе.

Попуњена пријава (са комплетном захтеваном документацијом) треба да се достави у једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ меморији) у једној затвореној коверти путем препоручене поште на адресу:

 

Општина Топола, Комисија за оцену предлога пројеката по Јавном позиву упућеном  организацијама цивилног друштва, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола,

или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 07:00 до 15:00 сати у Општина Топола, Писарница Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола.

Спољашња страна коверте мора да садржи назнаку „За јавни позив ReLOaD2“, назив и адресу подносиоца пројекта, назив пројекта и навод “Не отварати.

Рок за предају или слање пријава је 20.05.2022.године , у 15 сати. О примљеној пријави ЛС ће водити уредну евиденцију. Сви подносиоци пријава који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени о резултату јавног позива најкасније датум 21.06.2021.године. Резултати ће бити објављени на интернет страници ЛС Топола, као и на огласној табли општине/града.

Подносиоци предлога би пре предаје предлога пројекта требало да потврде да је захтевана документација комплетна тако што ће испунити листу за проверу (Анекс 12), која је саставни део апликације/пријаве.

 1. Друге информације

 

Организоваће се Информативне сесије (дани отворених врата) за све заинтересоване организације како би се представила правила и услови Јавног позива.

У току трајања Јавног позива биће организована обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката. Такође, заинтересованим ОЦД биће на располагању менторска подршка за припрему предлога пројеката, а која ће бити отворена и јавна.

Тачан датум и место одржавања обуке за представнике ОЦД биће објављени на интернет страници локалне самоуправе.

 1. Оцењивање и одабир предлога пројеката

Пријаве ће бити размотрене и процењене од стране евалуационе комисије коју ће чинити чланови/ице УНДП ReLOaD2 тима, представници/це локалне самоуправе Топола и један/на представник/ица организације цивилног друштва. Представник/ица ОЦД у евалуационој комисији ће бити изабран кроз транспарентан и демократски процес и имаће иста права као и други/е чланови/ице комисије.

НАПОМЕНА: ОЦД чији/а представник/ица учествује у раду комисије неће моћи да се пријави на Јавни конкурс.

 

Евалуациона комисија ће вршити процену на основу:

(1)     Испуњења административних услова

 • Потврда да апликација садржи обавезну документацију која је комплетно попуњена – и да као таква може бити евалуирана;

(2)     Испуњења услова који се тичу подносиоца, партнера и активности

 • Потврда да подносилац, партнери (и сарадници, ако постоје), као и активности, испуњавају услове наведене у претходним поглављима

(3)     Процене квалитета пројекта и финансијске евалуације

Процена квалитета пројекта, укључујући и предложени буџет, биће извршена у складу са критеријумима утврђеним у табели за евалуацију која је саставни део овог документа. Постоје две врсте критеријума за евалуацију: критеријуми за селекцију и критеријуми за доделу средстава.

Циљ критеријума за селекцију је да помогну процену финансијских и оперативних способности апликаната и партнера (при чему се ће се узети у обзир финансијски и оперативни капацитети подносиоца и партнера заједно) како би се осигурало да они

 • имају стабилна и довољна финансијска средства за сопствени рад током целокупног периода имплементације пројекта;
 • поседују професионалне способности и квалификације потребне за успешну имплементацију комплетног пројекта.

Критеријуми за доделу средстава омогућавају да се квалитет предатих пројеката процени на основу постављених приоритетних области, а средства одобре по основу активности које максимизирају општи ефекат самог Јавног позива. Критеријуми се односе на значај предложеног пројекта, усаглашеност пројекта са циљем конкурса и приоритетним областима, квалитет пројекта, очекиване резултате, одрживост пројекта и рационалност тражених средстава.

Молимо вас да обратите пажњу на следеће битне информације:

Систем бодовања:

Критеријуми оцењивања подељени су на секције и подсекције. Свака подсекција се обавезно оцењује оценама између 1 и 5 на следећи начин: 1 = веома лоше; 2 = лоше; 3 = одговарајуће; 4 = добро; 5 = веома добро. Сваки члан Комисије индивидуално бодује предлог пројекта у складу са критеријумима, док се на збирну табелу за оцењивање преносе средње вредности свих оцена по сваком појединачном критеријуму и подкритеријуму (напомена: добијене средње вредности се заокружују тако да се децималне вредности од X,1 до X,4 заокружују на нижу, а од X,5 до X,9 на вишу вредност). Сваки члан Комисије потписује своју индивидуалну евалуациону табелу, а сви чланови заједно потписују збирну евалуациону табелу за сваки пројектни предлог. Рангирање пројектних предлога се врши на начин да је првопласирани пројектни предлог онај који има највећи збир бодова, затим следи пројекат са првим следећим нижим збиром бодова, и тако до најнижег збира освојених бодова.

Само пројекти који су добили више од 50 бодова биће разматрани за финансирање, јер пројектни предлози испод овог прага нису у стању да задовоље постављене стандарде те би ефикасност њиховог спровођења могла бити упитна.

Како би били узети у разматрање за финансирање, пројекти чији су захтевани буџети виши од 10.000 УСД (ЛОТ1) треба да добију 75 и више бодова у процесу оцењивања. Пројекти чији су буџети максималног износа до 5.000 УСД (ЛОТ2) и до 10.000 УСД (ЛОТ3 – за удружења младих и удружења за младе) треба да добију 50 и више бодова. Одлука о одобрењу гранта заснована је на укупном броју пројеката који могу бити финансирани у оквиру расположивих средстава. Ови прагови су утврђени како би се одредио минимални квалитет пројектних предлога, те тиме осигурала најбоља вредност за дата средства. Приоритет при одобравању средстава имаће пројекти са највише бодова.

Напомена о Секцији 1. Финансијски и оперативни капацитет подносиоца пријаве

ЛОТ 1 – Уколико је укупан збир у Секцији бр. 1 нижи од 10 бодова, пројекат ће бити искључен из даљег процеса оцењивања пошто је процењено да ОЦД нема минималне капацитете за квалитетно спровођење предложеног пројекта.

ЛОТ 2 и ЛОТ 3 – Уколико је укупан збир у Секцији бр. 1 нижи од 5 бодова, пројекат ће бити искључен из даљег процеса оцењивања пошто је процењено да ОЦД нема минималне капацитете за квалитетно спровођење предложеног пројекта.

 Напомена о Секцији 2. Релевантност

ЛОТ 1 – Уколико је укупан збир у Секцији 2 нижи од 18 бодова, пројекат ће бити искључен из даљег процеса оцењивања јер оваква процена подразумева да, иако подносилац пријаве задовољава финансијске и оперативне капацитете, сама пројектна идеја није релевантна нити је у складу са дефинисаним приоритетима из Јавног позива, те не утиче у довољној мери на задовољење потреба локалне заједнице.

ЛОТ 2 и ЛОТ 3 – Уколико је укупан збир у Секцији 2 нижи од 9 бодова, пројекат ће бити искључен из даљег процеса оцењивања јер оваква процена подразумева да, иако подносилац пријаве задовољава финансијске и оперативне капацитете, сама пројектна идеја није релевантна нити је у складу са дефинисаним приоритетима из Јавног позива, те не утиче у довољној мери на задовољење потреба локалне заједнице.

 

 

 

 

Табела за оцењивање

 

Секција Максималан број бодова Оцена
1. Финансијски и оперативни капацитет 15  
1.1 Да ли подносилац предлога пројекта и партнери имају довољне управљачке  капацитете за спровођење пројекта (укључујући особље, опрему и способност за управљање буџетом пројекта)? 5
1.2 Да ли подносилац и партнери имају довољне стручне капацитете (посебно познавање питања на које се пројекат односи)? 5
1.3. Да ли подносилац предлога и партнери имају довољне финансијске капацитете? (за ЛОТ1: Ако су апликант или партнер управљали износима који су 50% од тражене вредности пројекта добија се 1 бод; 75% носи 3 бода, а 100% и  више максималан број бодова.) 5
2. Релевантност 25  
2.1. Колико је пројекат релевантан у односу на циљ и један или више приоритета јавног позива? Напомена: оцена 5 (веома добро) може се добити само ако се пројекат односи барем на  један од приоритета. 5
2.2  Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су укључени у пројекат (посредници, крајњи корисници, циљне групе), као и да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и да ли им пројекат прилази на прави начин? 5
2.3  Да ли су локалне организације укључене у припрему и реализацију пројекта? 5
2.4  Да ли пројекат поседује додатне квалитете, као што су иновативан приступ и модели добре праксе? 5
2.5  Да ли предлог заговара и унапређује  макар један од Циљева одрживог развоја? 5
 
3. Методологија 25  
3.1 Да ли су план активности и предложене активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима? 5
3.2 Колико је конзистентан целокупан дизајн пројекта (а нарочито да ли одражава анализу уочених проблема и могуће спољне фактор)? 5
3.3 Да ли су ниво укључености и ангажовања партнера у реализацији пројекта задовољавајући? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1. Остатак бодова зависиће од укључености и ангажованости партнера. 5
3.4 Да ли објективно мерљиви индикатори одговарају резултатима активности (табела 7, очекивани резултати)? 5
3.5 Да ли су планиране адекватне активности комуникације (које могу допрети до свих заинтересованих страна) ради обезбеђивања видљивости пројекта? 5
 
4. Одрживост 20  
4.1 Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 5
4.2 Да ли ће пројекат имати вишеструки утицај? (Укључујући могућност примене на друге циљне групе или имплементацију у другим срединама и/или продужавање ефеката активности, као и размене информација о искуствима са пројекта) 5
4.3 Да ли су очекивани резултати предложених активности финансијски одрживи? (Да ли ће постојати услови који омогућују да активности наставе да постоје и на крају пројекта? Да ли ће постојати локално “власништво” над резултатима пројекта?) 5
4.4 Да ли су очекивани резултати предложених активности одрживи? (Какав ће бити структурални утицај спроведених активности – нпр. да ли ће доћи до побољшања правне регулативе, метода и правила понашања, итд.)? 5
 
5. Буџет и рационалност трошкова 15  
5.1 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 5
5.2 Да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију пројекта? 5
5.3 Да ли је буџет јасан и да ли укључује и наративни део? 5
Максимални укупни збир 100

Обавештење о одлуци

Сви подносиоци предлога који су предали предлоге пројеката биће у писаној форми обавештени о одлуци у вези с њиховим предлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на интернет страници ЛС Топола, УНДП-а, као и на огласној табли у Општини Топола.

Одлука о одбијању предлога пројекта или неодобравању средстава биће донесена уколико:

 • подносилац предлога или један или више његових партнера не испуњавају услове за учешће на јавном позиву;
 • пројектне активности нису прихватљиве (нпр. предложене активности излазе изван оквира позива за предају предлога пројеката, пројекат по предвиђеном трајању прелази максимални дозвољени временски период, захтевана сума новца је већа од максималне дозвољене суме или мања од минималне, итд.);
 • предлог пројекта није био довољно релевантан или финансијски и оперативни капацитети подносиоца предлога нису довољни, или су пројекти који су изабрани били супериорнији по овим питањима;
 • је предлог пројекта оцењен као технички и финансијски инфериоран у односу на изабране предлоге пројеката.

Извештаји о процесу евалуације и успешно евалуирани пројекти се достављају Партнерском одбору ReLOaD2 пројекта.

Чланове Партнерског одбора чине представници/ице из следећих институција и организација:

 1. Министарство за људска и мањинска права и друштвено и дијалог
 2. Министарство за омладину и спорт
 3. Делегација Европске уније у Републици Србији
 4. УНДП Србија
 5. Стална конференција градова и општина
 6. Представници цивилног друштва (делегат Саветодавне групе)

8.ТАКСО 3 у Србији – у својству посматрача (члан без права гласа)

Услови који се односе на имплементацију пројекта након одлуке о додели гранта

Након доношења одлуке о додели средстава организацији цивилног друштва чији је пројекат одобрен, од стране УНДП-а ће бити понуђен одговарајући уговор за имплементацију пројекта. Организације цивилног друштва чији пројекти буду одобрени ће бити у обавези да предлог пројекта, буџета, логичку матрицу и план активности преведу на енглески језик и доставе УНДП-у у електронској форми пре потписивања уговора.

Пре потписивања уговора УНДП, пројекат ReLOaD2 Србија, има право да затражи од организације цивилног друштва да изврши одређене измене на пројектном предлогу како би били у складу са правилима и процедурама имплементације пројекта ReLOaD2 Србија у партнерским јединицама локалне самоуправе.

 

 

ЛИСТА  АНЕКСА

Анекс 1 Пројектни предлог

Анекс 2 Преглед буџета и план потрошње

Анекс 3 Логички оквир

Анекс 4 План активности и промоције

Анекс 5 Административни подаци о подносиоцу пројекта

Анекс 6 Финансијски идентификациони формулар

Анекс 7 Изјава о испуњености услова

Анекс 8 Изјава о непостојању двоструког финансирања

Анекс 9 Изјава о партнерству

Анекс 10 Образац биографије

Анекс 11 Изјава о доступности

Анекс 12 Листа за проверу

[1] За Европску унију, овај назив не доводи у питање став о статусу и у складу је са Резолуцијом СБ УН 1244/1999 и Мишљењем МСП-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватаће се у контексту Резолуције УН 1244/1999.

Анекс 1 – Пројектни предлог

Анекс 2 – Преглед буџета и план потрошње

Анекс 3 – Логички оквир

Анекс 4 – План активности и промоције

Анекс 5 – Административни подаци о подносиоцу пројекта

Анекс 6 – Финансијски идентификациони формулар

Анекс 7 – Изјава о испуњености услова

Анекс 8 – Изјава о непостојању двоструког финансирања

Анекс 9 – Изјава о партнерству

Анекс 10 – Образац биографије

Анекс 11 – Изјава о доступности

Анекс 12 – Листа за проверу

Циљеви одрживог развоја – брошура