Дневни ред 15. седнице Скупштине општине Топола

Обавештење о промени места одржавања

1. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта и то КП бр. 1813/5 у површини од 158м2 уписана у ЛН бр.9 КО Топола (варош)

2. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја из јавне својине општине Топола и то кп.бр. 839 у пов. од 2858м2 уписана у ЛН бр. 421 КО Маскар

3. Предлог Одлуке о усвајању Студије акустичности система јавног узбуњивања за територију општине Топола

3.2 Решење о Сагласности на Студију акустичности система јавног узбуњивања за територију општине Топола

4. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа

5. Разматрање Одлуке о изменама и допунама Статута Културног центра Топола

6. Разматрање Извештај о раду са финансијким извештајем Културног центра Топола

6.1 Финансијски извештај за 2021. годину

6.2 Одлука о усвајању годишњег финансијког извештаја(завршног рачуна) Културног центра Топола за 2021. годину

6.3 Одлука о усвајању извештаја о раду Културног центра Топола за 2021. годину

7. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Културног центра Топола

8. Разматрање Извештаја о раду Библиотеке “Радоје Домановић” Топола за 2021. годину

8.1 Одлука о усвајању Извештаја о раду Библиотеке “Радоје Домановић” Топола за 2021. годину

9. Разматрање Програма рада Библиотеке “Радоје Домановић” Топола за 2022. годину

9.1 Одлука о усвајању Програма рада Библиотеке “Радоје Домановић” за 2022. годину

10. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за рурални развој општине Топола”

11. Разматрање Програма рада Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за рурални развој општине Топола” за 2022. годину

12. Разматрње Програма субвенција ЈКСП “Топола” Топола за 2022. годину

13. Разматрање тромесечног извештаја о реализацији програма пословања ЈКСП “Топола” Топола за 2021. годину за 4. квартал 2021. године

13.1 Решење о Давању сагласности на Тромесени извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП “Топола” Топола за 4. квартал 2021. године

14. Разматрање Правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе “Софија Ристић” Топола, бр. 935 од 24.12.2021. године

15. Разматрање Предлога Програма рада и Плана промотивних активности Туристичке организације “Опленац” Топола за 2022. годину

15.1 Претходна Сагласност Туристичкој организацији “Опленац” на доношење програма рада и плана промотивних активности за 2022. годину

15.2 Финансијски план за 2022. годину за Туристичку организацију “Опленац” Топола

16. Доношење Решења о именовању главног урбанисте општине Топола

17. Доношење Решења о разрешењу директора Библиотеке “Радоје Домановић” Топола

18. Доношење Решења о именовању директора Библиотеке “Радоје Домановић” Топола

19. Доношење Решења о разрешењу в.д. директора ЈКСП “Топола” Топола

20. Доношење Решења о именовању директора ЈКСП “Топола” Топола

21. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Краљ Петар I” Топола

22. Доношење Решења о измени Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Топола

23. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ “Карађорђе” у Тополи