1. Предлог одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне

2. Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за орву измену и допуну Плана генералне регулације насеља Наталинци

3. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуку о изменама Одлуке о накнадама коришћење јавних површина на територији општине Топола за 2021. годину

4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Топола

5а. Предлог пословања ЈКСП “Топола” Топола за 2022. годину – прва измена

5б. Обрасци уз програм 2022. – прва измена

6a. Извештај ЈКСП “Топола” Топола – први квартал 2022.

6b-Kvartalni izveštaj JKSP 2022 – prvi kvartal

7. Разматрање Ценовника основних комуналних услуга ЈКСП “Топола” Топола број 1250/1.1.1 од 12.05.2022. године

8а. Измена систематизације Предшколске установе “Софија Ристић” Топола

8б. Одлука управног одбора на сагласност на измене

9. Разматрање Предлога Решења о измени Решења о именовању Комисије за планове

10. Разматрање Предлога Решења о именовању Школског одбора Основне школе “Карађорђе” у Тополи

11. Разматрање предлога Решења о именовању Школског одбора Основне школе “Милутин Јеленић” у Горњој Трнави