ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА 1 РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА 1 РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ одржала се у среду 27.марта 2024. године са почетком у 10 часова у згради сале биоскопа у Аранђеловцу. Присуствовали су Председници општина кроз које пролази коридор брзе саобраћајнице, обрађивачи Плана, физичка и правна лица. Циљ презентације је да се јавност упозна са детаљима трасе коридора брзе саобраћајнице која повезује више општина у Шумадији.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општој управи општине Топола (одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином) или Агенцији за просторно планиранје и урбанизам Републике Србије , Краља Милутина бр.10а,11000 Београд закључно 16.04.2024.године.

Линк одржане презентације

https://youtu.be/u48quiZmWVs?si=_x5o8pgQcore_vog