Дневни ред 20. седнице Скупштине општине Топола

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборници у Скупштини општине Топола Сузани Радојевић Милић из Липовца

1а. Одлука о престанку мандата Сузани Радојевић Милић

3. Предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину

3а. Образложење

4. Одлука о прибављању у јавну својину општине Топола КП бр. 443/4 у површини од 1142 m2 уписана у ЛН бр. 592 КО Доња Шаторња и породичне стамбене зграде на КП бр. 443/4 КО Доња Шаторња

5. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Топола 2022-2024

6. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе у Тополи за период 2022-2026. године

7. Одлука о додели повеље

8. Одлука о додели захвалница

9. Програм стамбене подршке

10. Одлука о изради Плана детаљне регулације за израду “Retail centra” на потесу Рупник у општини Топола

11. Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације за израду “Retail centra” на потесу Рупник у општини Топола

12. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о погребним делатностима

13. Одлука о одржавању јавних зелених површина

14. Одлука о одржавању чистоће

15. Одлука о накнадама трошкова одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и радних тела које образује Скупштина општине и председник Општине

16. Тромесечни извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП “Топола” из Тополе за 2022. годину за други квартал

17. Извештај о раду Општинског већа општине Топола за период 01.01.2022.-31.06.2022. године

18. Актуелно стање водоснабдевања на територији општине Топола

19. Актуелно стање складиштења смећа на депонију Торови

20. Предлог председника Општине за доношење решења о разрешењу Драгана Јовановића