Кренуло се у активно у реализацију ReLOaD2 програма и пројекта Нове вештине за нове послове у Тополи и у складу са тим на следећим линковима можете видети јавни позив и линкове за пријаву и за промоцију на друштвеним мрежама.

https://www.facebook.com/100069720263735/posts/pfbid0TprhTgAkxAXwdveP6PTkDRcSKaVk4iGsk81JpYFmU1mrkUuEvF2g7EwXymcX789rl/

https://docs.google.com/forms/d/1VU4IxuStHiu32EhmfSVest7nP43glTG-uFNd-yDl5XM/viewform?edit_requested=true

Договорени термини за држање онлине менторске сесије су:

  • 12.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова
  • 13.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова
  • 17.05.2022. године од 15:00 до 17:00 часова

Онлине сесијама можете приступити преко следећег линка:

https://undp.zoom.us/j/82596839396

Јавни позив и смернице организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)”

КОНТЕКСТ

Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на квалитет живота грађана. Ло­калне самоуправе (ЛС) обезбеђују значајна сре­дства за финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није за­снована на јасним и транспарентним критеријуми­ма, да се не прати како су средства потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не представљају адекватно у јавно­сти. Осим тога, као последица система образовања који не одговара потребама тржишта рада, млади немају довољно могућности за запослење. То је резултирало високом стопом емиграције.
Регионални програм локалне демократије на За­падном Балкану 2 (РеЛОаД2) надовезује се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања локалне демократи­ је (ЛОД, 2009­-2016) и Регионални програм лока­лне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017­-2020).

ЦИЉ

Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ инте­грација на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао развој цивилног друштва.

ФОКУС

• Јачање партнерстава између локалних самоупра­ва и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД мето­дологија) из буџета локалних самоуправа, ради унапређењу пружања услуга грађанима у лока­ лним заједницама.
• Подстицање локалних самоуправа да користе ја­вно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ.
• Подстицање већег учешћа грађана, а посебно младих у процесу доношења одлука у локалним самоуправама.
• Пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама.

РЕЗУЛТАТИ (из прве фазе)

– Пет локалних самоуправа је учествовало у пројек­ту (Димитровград, Крагујевац, Куршумлија, Параћин и Шабац);
– Урађена је анализа механизама финансирања ОЦД у ових пет ЛС;
– Преко 20 представника из 5 локалних самоуправа који раде са ОЦД је завршило пет модула тренинга о упра­вљању пројектима и примени методологије за транспа­рентно финансирање ОЦД (тзв. ЛОД методологија);
– Четири локалне самоуправе су усвојиле методологију и измениле правилнике о финансирању ОЦД из буџета;
– 197 организација цивилног сектора је завршило тренинг из управљања пројектима;
– Преко 10.000 грађана је имало корист од 38 пројека­та организација цивилног друштва финансираних кроз јавне позиве.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

• Локалне самоуправе
• Организације цивилног друштва (ОЦД)
• Млади грађани/ке

У Србији, РеЛоаД2 ће деловати у 7 јединица локалних самоуправа:

• Бабушница
• Владичин Хан
• Врњачка Бања
• Крушевац
• Нови Сад
• Топола
• Суботица

ReLOaD2 UNDP веб страница

ReLOaD2 Facebook

Видео упутства