EXCHANGE 5

Ефикасно управљање локалном јавном имовином

Пројекат ’’Ефикасно управљање локалном јавном имовином’’
Апликант: Општина Топола
Ко-апликанти: Општина Рековац, Општина Лапово, Развојни бизнис центар Крагујевац
Територија: Топола, Рековац и Баточина
Укупан буџет пројекта: 206.210,63 еур
Износ гранта Европске уније: 164.968,50 еур (80% укупне вредности пројекта)
Преосталих 20% укупне вредности пројекта представља локално учешће општина Топола, Рековац и Лапово.
Трајање пројекта: 18 месеци

Пројекат ће на општем нивоу допринети већој ефикасности, делотворности и транспарентности јавне аминистрације и учинити је ближом пословној заједници и грађанима, кроз унапређење управљања локалном јавном имовином у општинама: Топола, Рековац, и Лапово. То ће даље последично позитивно утицати на укупан бржи локални друштвено-економски развој ових општина.
Конкретно, захваљујући пројекту, Општине Топола и Рековац унапредиће већ уведен систем за управљање локалном јавном имовином, док ће Општина Лапово по први пут увести систем за управљање локалном јавном имовином. Реализација пројекта ће обезбедити да се у Тополи и Рековцу унапреде, а у Лапову успоставе организационе и административне структуре и интерне процедуре за управљање имовином, да се развију информационо – комуникациони капацитети и успостави, односно унапреди финансијска евиденција јавне имовине. Поред тога, други важан исход пројекта биће да локална јавна имовина, буде пописана, евидентирана и регистрована као јавна својина локалних самоуправа.
Да би се горе наведено остварило, током трајања пројекта биће спроведено следеће:
• Постојеће процедуре и правни акти биће анализирани и унапређени, и развијени усвојени додатни документи и акти, који ће омогућити и олакшати рад локалних администрација на пољу управљања имовином.
• Биће реализован програм обуке, намењен изградњи стручних капацитета за управљање имовином најмање 20 општинских и службеника локалних јавних предузећа.
• Биће обезбеђена и инсталирана савремена информатичка опрема (ПЦ рачунари, лап топ рачунари и мулифункцијски штампачи) у свакој општини, као и софтвер за ефикасно управљање имовином.
• Биће израђена и грађанима дистрибуирана брошура, која објашњава шта је ГИС и чему он служи, чиме ће се повећати информисаност грађана о овом важном алату.
• Подаци о јавној имовини која је предмет промене права коришћења у право својине локалних самоуправа ће бити прикупљени, потврђени, анализирани и унети у одговарајуће базе података. Биће прикупљени описни подаци, који укључују стање и намену непокретности, као и техничка и правна документација. За 500 непокретности и 220 км комуналне подземне инфраструктуре (подземни водови) подаци ће бити анализирани, обрађени у унети у базу података.
• Поднети формулари за упис имовине у базу Републичке дирекције за имовину за 9644 непокретности и 153км подземне инфраструктуре
• Утврђен корисник, намена као и актуелно стање идентификованих непокретности и инициране промене у Рапубличком Катастру за 800 непокретности и 153км подземне инфраструктуре
• Спроведена геодетска истраживања за одређене приоритетне непокретности – 35 надземних непокретности и 220км подземне инфраструктуре
• Спроведена процедура за процену вредности 1172 непокретности и 220км подземне инфраструктуре
• Припремљена техничка документација за легализацију планираних непокретности – 35 надземних непокретности и 220км подземне инфраструктуре.Саопштење за јавност „Ефикасно управљање локалном јавном имовином“

Унапређење информационо-комуникационе инфраструктура и техничка структура за управљање имовином у оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање локалном јавном имовином,,

Унапређење капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе и локалним јавним предузећима за управљање локалном јавном имовином у оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање локалном јавном имовином,,

Софтверска Апликација ,,Имовина,, за управљање локалном јавном имовином развијена и пуштена у рад у оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање локалном имовином,, који се реализује у оквиру програма EXCHANGE 5

Успешно реализован пројекат ,,Ефикасно управљање локалном јавном имовином,,

Приручник за корошћење ГИС апликације за управљање локалном јавном имовином у општинама Топола, Лапово и Рековац ,,Имовина,,